Мітки: voip

Якщо про­вай­дер на IP-АТС заве­де­ний як зви­чай­ний юзер через register, а номе­рів на ньо­му висить кіль­ка, то роз­рі­зня­ти, на який же саме номер зате­ле­фо­ну­ва­ли, не так про­сто. При­найм­ні, мені так зда­ло­ся. Однак зна­йшло­ся ріше­н­ня, і воно поля­гає в пря­мо­му роз­би­ран­ні заго­лов­ків SIP. Ось …

Хитро­щі SIP Read More »

Мітки: , , ,

Дарую ідею. Я її не гуглив, але, все ж, не думаю, що вона уні­каль­на. Про­сто така собі ідея. На про­стень­ко­му дома­шньо­му ком­пі можна під­ня­ти Асте­ріск. Цей комп обві­ша­ти чотир­ма USB-сви­с­тка­­ми — по одно­му на опе­ра­то­ра, — а у п’ятий сви­сток вста­ви­ти сім­ку …

*** Read More »

Мітки:

Сьо­го­дні після напру­же­но­го міся­ця тесто­вої екс­плу­а­та­ції пере­ве­ли весь офіс на IP-теле­­фо­­нію. Усе хазяй­ство кру­ти­ться на зви­чай­но­му ПК з Asterisk'ом, до ПК під­клю­че­ний FXO-шлюз на 4 лінії і GSM-шлюз на 4 кар­тки. Також є SIP-тра­н­ки від кіль­кох про­вай­де­рів. Я чесно спо­ді­вав­ся, що в пер­ший день бойо­вої екс­плу­а­та­ції …

Про голо­со­ву теле­фо­нію Read More »

Мітки: ,