Мітки: voip

Якщо про­вай­дер на IP-АТС заве­де­ний як зви­чай­ний юзер через register, а номе­рів на ньо­му висить кіль­ка, то роз­рі­зня­ти, на який же саме номер зате­ле­фо­ну­ва­ли, не так про­сто. При­найм­ні, мені так зда­ло­ся. Однак зна­йшло­ся ріше­н­ня, і воно поля­гає в пря­мо­му роз­би­ран­ні заго­лов­ків SIP.

Ось витяг із діал­пла­на:

exten => _201,1,Set(dnum=${CUT(CUT(SIP_HEADER(TO),@,1),:,2)})
same => n,GotoIf($["${dnum}" = "0441000001"]?first)
same => n,GotoIf($["${dnum}" = "0441000002"]?second)
same => n,Goto(forbid)
same => n(first),Macro(greetingfirst)
same => n,Goto(forbid)
same => n(second),Macro(greetingsecond)
same => n,Goto(forbid)
same => n(forbid),Hangup()

Най­го­лов­ні­ший тут рядок — пер­ший. Якраз у ньо­му дво­ма фун­кці­я­ми CUT із заго­лов­ка SIP вирі­за­є­ться номер. Тан­ці з Goto виклю­чно для зру­чно­сті, можна, зві­сно, тро­хи іна­кше.

Може, можна якось і про­сті­ше, але поки при­ду­мав тіль­ки так.

Мітки: , , ,

Дарую ідею. Я її не гуглив, але, все ж, не думаю, що вона уні­каль­на. Про­сто така собі ідея.

На про­стень­ко­му дома­шньо­му ком­пі можна під­ня­ти Асте­ріск. Цей комп обві­ша­ти чотир­ма USB-свис­тка­ми — по одно­му на опе­ра­то­ра, — а у п’ятий сви­сток вста­ви­ти сім­ку того опе­ра­то­ра з таким тари­фом, на який дзво­ни­ти най­де­шев­ше (в іде­а­лі — вза­га­лі без­ко­штов­но). Вхі­дний дзві­нок на цей п’ятий сви­сток захи­сти­ти PIN-кодом. Теле­фо­ну­єш на цей без­ко­штов­ний номер, вво­диш пін-код, потім номер, на який потрі­бно подзво­ни­ти — і твоя малень­ка АТС (ще ж діал­план напи­са­ти тре­ба, але то про­сто) авто­ма­ти­чно вибе­ре сви­сток із потрі­бним опе­ра­то­ром і зате­ле­фо­нує з міні­маль­ним тари­фом (якщо, зві­сно, сім­ки з най­де­шев­ши­ми тари­фа­ми на рідні напрям­ки). Це все, між іншим, пра­цю­ва­ти­ме і без досту­пу до Інтер­не­ту. Можна ще дові­си­ти FXO-шлюз на укр­те­ле­ко­мів­ську лінію й теле­фо­ну­ва­ти заде­ше­во по місту. Або SIP-лінію (але це вже тре­ба під­клю­че­н­ня по Іне­ту) з міським номе­ром. До речі, якщо ця АТСка має вихід в Інет, можна зро­би­ти ту ж саму май­же халя­ву із дзвін­ка­ми, але з Wi-Fi-хот­спо­тів. Про­сто на теле­фон тре­ба доста­ви­ти SIP-клі­єнт.

Мітки:

Сьо­го­дні після напру­же­но­го міся­ця тесто­вої екс­плу­а­та­ції пере­ве­ли весь офіс на IP-теле­фо­нію. Усе хазяй­ство кру­ти­ться на зви­чай­но­му ПК з Asterisk'ом, до ПК під­клю­че­ний FXO-шлюз на 4 лінії і GSM-шлюз на 4 кар­тки. Також є SIP-тран­ки від кіль­кох про­вай­де­рів.

Я чесно спо­ді­вав­ся, що в пер­ший день бойо­вої екс­плу­а­та­ції буде біль­ше кося­ків, але, зда­є­ться, поки все три­ма­є­ться в межах нор­ми. Єди­не, що мене бен­те­жить — це те, що наші точки досту­пу Wi-Fi не під­три­му­ють QoS, від­по­від­но, нор­маль­ну робо­ту софтфо­нів на смар­тах в інже­не­рів я не можу гаран­ту­ва­ти.

Бага­то вся­ких нюан­сів пови­лі­за­ло в про­це­сі нала­шту­ва­н­ня. Окре­мо опи­су­ва­ти їх я поки не буду, хоча, імо­вір­но, слід офор­ми­ти ста­т­тю на який-небудь Хабр.

Уся систе­ма вийшла досить ціка­ва. Тепер тре­ба пиль­но слід­ку­ва­ти, щоб нічо­го раптом не впа­ло, а також доро­блю­ва­ти й пере­ві­ря­ти окре­мі фун­кції.

Мітки: ,