Мітки: time machine

Екс­пе­ри­мен­таль­ним спосо­бом вияв­ле­но, що фай­ло­ва систе­ма SpadFS (Systém pro Psychopaty A Debily, тоб­то, систе­ма для пси­хо­па­тів і дебі­лів) не під­хо­дить для ство­ре­н­ня резерв­них копій за допо­мо­гою Time Machine через те, що пра­цює з роз­ши­ре­ни­ми атри­бу­та­ми фай­лів тро­хи не так, як хоті­ло­ся б (помил­ка ‑50 про­зо­ро натя­кає). Тим часом, ext4 і XFS пра­цю­ють нор­маль­но. Про­дов­жую спо­сте­ре­же­н­ня.

Мітки: , , , , ,