Мітки: streamos

Наткнув­ся на нови­ну. Ось цита­та.

With Herrmann communicating with Lennart, they came up with some ideas, including the use of Wayland as a system-wide compositor for handling all video input. One of his ideas is having a global deaemon on a DBus like system to register/deregister clients and clients can request changing the currently active VT.

Що ціка­во, поді­бний меха­нізм я реа­лі­зу­вав у SunCore, мікро­ядер­но­го спад­ко­єм­ця StreamOS, два роки тому. Код кон­соль­но­го сер­ве­ра можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , , ,

Зі свя­том Пере­мо­ги, доро­гі това­ри­ші!

Сьо­го­дні встав ранень­ко, побрив­ся і при пара­ді (піджак, брю­ки і гал­стук) пішов до шко­ли, аби з ними коло­ною йти в центр.

Там же вли­ли­ся в іншу коло­ну, а так дійшли і до вічно­го вогню, і потім назад, до брат­ської моги­ли.

Зро­бив бага­то фоток. Вза­га­лі, вів себе як нату­раль­ний фото­граф з газе­ти — совав свій Кенон куди тіль­ки можна було.

Фотки тут.

В Укра­ї­ні якісь такі собі зви­чай­ні пара­ди були, а от від москов­сько­го я у захва­ті.

Потім зно­ву йшов дощ, а я зно­ву про­гра­мив Стрім.

А ще сьо­го­дні день неве­ли­кої чис­тки. Постра­жда­ли 10–15 кон­та­ктів в аські і всі СМСки.

Хоті­ло­ся б пере­мо­ги розу­му над емо­ці­я­ми.

Мітки: , ,

Про­снув­ся сам, і, що див­но, до обі­ду.

Про­гра­мив Стрім, зно­ву бло­ку­ва­н­ня.

Потім дер ста­ру, 100-літню лаво­чку. Спо­ча­тку про­сто шпа­те­лем, а потім пішов в мага­зин, взяв яко­їсь нецен­зур­но­го вигля­ду ріди­ни, до того ж, смер­дю­чої. Роз­во­див з аце­то­ном і покри­вав ста­ру фар­бу на лав­кі. Вона через деякий час зду­ва­ла­ся і більш-менш лег­ко від­ди­ра­ла­ся. Про­грав­ся так декіль­ка годин, ще і на зав­тра­шній день така сама робо­та лиши­ла­ся.

Рубі­ку ска­чав посі­бни­ки по фото­шо­пу і про­ги для фото­ра­мок. Хай гра­є­ться.

Схо­див в мага­зин по пиво і насі­н­ня.

Жер насі­н­ня соня­шни­ка і читав Чапе­ка «Вій­ну з сала­ман­дра­ми». Спо­ді­ва­ю­ся, всти­гну її дочи­та­ти до кін­ця «кані­кул».

Може, зно­ву (про­гно­зо­ва­но) пити­му чай.

Задов­ба­ли нови­ни про сви­ня­чий грип і Луцен­ка.

Мітки: , , ,

Про­снув­ся від того, що теле­фо­ном роз­бу­ди­ла мам­ка. Пішов на базар з нею і купив нові джин­си.

Раді­сна звіс­тка, що я маю їха­ти на город, саджа­ти кар­то­плю. Пере­но­шу всі пла­ни на вечір.

Сиджу, як дур­ко, вдо­ма, про­грам­лю собі Стрім (запа­ри з новою під­си­сте­мою бло­ку­ва­н­ня, кри­ти­чні секції чомусь не хочуть себе вести так, як тре­ба), і тут вияв­ля­є­ться, що на город я біль­ше не маю їха­ти. «Начисть кар­то­плі». Начи­стив.

Вечір. 3 л пива на двох. Сидим у Рубі­ка вдо­ма, обго­во­рю­єм фото­шоп, Сі++ і дів­чат, при­чо­му остан­нє зайня­ло 80% часу.

Тепер вдо­ма, хочу чаю.

Мітки: , , ,

Ну, про здо­ро­вий сон тра­ди­цій­но. Можна і не писа­ти :).

Спи­ля­на суха чере­шня за хатою, спи­ля­на гіл­ка сли­ви, теж за хатою, бо зава­жа­ла яблу­ні рости.

Фут­бол. Супер­фут­бол. Тро­хи рані­ше писав.

Про­гра­мізм. Зно­ву Стрі­мОС, анонс нової ІСО­шки на кіль­кох сай­тах.

ДК. Все­ре­ди­ну не захо­див, трин­ді­ли з Коля­ном надво­рі. Ішов додо­му з Вла­дом, сто­я­ли в мене під забо­ром пів­го­ди­ни, філо­соф­ству­ва­ли про дів­чат, свин­ство і пун­кти­ки. Щось мене ці роз­мо­ви почи­на­ють дра­ту­ва­ти, Фар пра­виль­но ска­зав, що не тре­ба на цьо­му заци­клю­ва­ти­ся… Над­то я до неї прив’язався.

Тепер вдо­ма. Чай. Ворд­пресс Каче­ра, Дашка в аські.

І потім спать.

Мітки: , ,

Наткнув­ся на ЛОРі обго­во­ре­н­ня Стрі­ма за 2005‑й рік (це тоді, коли Стрім факти­чно був інтер­пре­та­то­ром SOUL). Чита­ти тут, сам із себе посмі­яв­ся. Добре, хоч зараз тако­го кода не пишу :).

Мітки: ,

День наро­дже­н­ня Іри видав­ся на сла­ву, гар­но поси­ді­ли, а потім ще і погу­ля­ли. Ще раз вітаю, Іра :).

Сьо­го­дні виклав Стрім сві­жий і StreamCORE. Анон­си поро­бив май­же всі. Ще от піду на freshmeat запо­стю.

Мітки: , ,

Я таки довів своє тво­рі­н­ня до ума, тепер воно може пра­цю­ва­ти з кіль­ко­ма кори­сту­ва­ча­ми одно­ча­сно + до того, немає ста­рої дитя­чої хво­ро­би з дво­ма одна­ко­ви­ми про­це­са­ми.

Іра, не обра­жай­ся, це важ­ке ріше­н­ня, але ти мені дорож­че. З Днем наро­дже­н­ня!

Мітки: ,

В міні­а­тю­рі. Їздив сьо­го­дні на річку Воро­ну, туди, де камі­н­ня. На диво, після такої спе­ки вода ще є, і до того ж бага­то. Поси­ді­ли з Коля­ном.

Зно­ву, як при­їхав, писав Стрім. Напи­сав бага­то і сер­йо­зно, сиджу тепер задо­во­ле­ний.

Мітки: ,

Сьо­го­дні отри­мав обхі­дний лист. Вла­сне, здав кни­ги в шкіль­ну бібліо­те­ку (замість астро­но­мі­чної кар­ти, яку я комусь від­дав, від­ска­ну­вав кар­ту Іри, роз­дру­ку­вав і від­ніс — про­йшло! — за що Іра отри­ма­ла чесно заслу­же­ну моло­чну пори­сту шоко­лад­ку :)).

Публі­ка­ції на ГАКу попу­ляр­ні­стю не кори­сту­ю­ться, рецен­зія пана Коли­бен­ка до ува­ги не бере­ться :). Я ж казав — нічо­го туди вза­га­лі ліз­ти.

Тро­хи попи­сав StreamOS — на май­бу­тнє зро­бив робо­чий login.

Вчо­ра про­грав­ся з драй­ве­ра­ми на відео і зро­зу­мів, що оста­н­ня вер­сії над­то вже глю­чна. Від­ко­тив­ся назад.

Поки все.

Мітки: , , ,