Мітки: streamos

Наткнув­ся на нови­ну. Ось цита­та. With Herrmann communicating with Lennart, they came up with some ideas, including the use of Wayland as a system-wide compositor for handling all video input. One of his ideas is having a global deaemon on a DBus like …

Proposal For Wayland With Virtual Terminals Read More »

Мітки: , , ,

Зі свя­том Пере­мо­ги, доро­гі това­ри­ші! Сьо­го­дні встав ранень­ко, побрив­ся і при пара­ді (піджак, брю­ки і гал­стук) пішов до шко­ли, аби з ними коло­ною йти в центр. Там же вли­ли­ся в іншу коло­ну, а так дійшли і до вічно­го вогню, і потім назад, до брат­ської моги­ли. Зро­бив бага­то фоток. …

День деся­тий, День Пере­мо­ги Read More »

Мітки: , ,

Про­снув­ся сам, і, що див­но, до обі­ду. Про­гра­мив Стрім, зно­ву бло­ку­ва­н­ня. Потім дер ста­ру, 100-літню лаво­чку. Спо­ча­тку про­сто шпа­те­лем, а потім пішов в мага­зин, взяв яко­їсь нецен­зур­но­го вигля­ду ріди­ни, до того ж, смер­дю­чої. Роз­во­див з аце­то­ном і покри­вав ста­ру фар­бу на лав­кі. Вона через …

День сьо­мий Read More »

Мітки: , , ,

Про­снув­ся від того, що теле­фо­ном роз­бу­ди­ла мам­ка. Пішов на базар з нею і купив нові джин­си. Раді­сна звіс­тка, що я маю їха­ти на город, саджа­ти кар­то­плю. Пере­но­шу всі пла­ни на вечір. Сиджу, як дур­ко, вдо­ма, про­грам­лю собі Стрім (запа­ри з новою під­си­сте­мою бло­ку­ва­н­ня, кри­ти­чні …

День шостий Read More »

Мітки: , , ,

Ну, про здо­ро­вий сон тра­ди­цій­но. Можна і не писа­ти :). Спи­ля­на суха чере­шня за хатою, спи­ля­на гіл­ка сли­ви, теж за хатою, бо зава­жа­ла яблу­ні рости. Фут­бол. Супер­фут­бол. Тро­хи рані­ше писав. Про­гра­мізм. Зно­ву Стрі­мОС, анонс нової ІСО­шки на кіль­кох сай­тах. ДК. Все­ре­ди­ну …

День четвер­тий Read More »

Мітки: , ,

Наткнув­ся на ЛОРі обго­во­ре­н­ня Стрі­ма за 2005‑й рік (це тоді, коли Стрім факти­чно був інтер­пре­та­то­ром SOUL'а). Чита­ти тут, сам із себе посмі­яв­ся. Добре, хоч зараз тако­го кода не пишу :).

Мітки: ,

День наро­дже­н­ня Іри видав­ся на сла­ву, гар­но поси­ді­ли, а потім ще і погу­ля­ли. Ще раз вітаю, Іра :). Сьо­го­дні виклав Стрім сві­жий і StreamCORE. Анон­си поро­бив май­же всі. Ще от піду на freshmeat запо­стю.

Мітки: , ,

Я таки довів своє тво­рі­н­ня до ума, тепер воно може пра­цю­ва­ти з кіль­ко­ма кори­сту­ва­ча­ми одно­ча­сно + до того, немає ста­рої дитя­чої хво­ро­би з дво­ма одна­ко­ви­ми про­це­са­ми. Іра, не обра­жай­ся, це важ­ке ріше­н­ня, але ти мені дорож­че. З Днем наро­дже­н­ня!

Мітки: ,

В міні­а­тю­рі. Їздив сьо­го­дні на річку Воро­ну, туди, де камі­н­ня. На диво, після такої спе­ки вода ще є, і до того ж бага­то. Поси­ді­ли з Коля­ном. Зно­ву, як при­їхав, писав Стрім. Напи­сав бага­то і сер­йо­зно, сиджу тепер задо­во­ле­ний.

Мітки: ,

Сьо­го­дні отри­мав обхі­дний лист. Вла­сне, здав кни­ги в шкіль­ну бібліо­те­ку (замість астро­но­мі­чної кар­ти, яку я комусь від­дав, від­ска­ну­вав кар­ту Іри, роз­дру­ку­вав і від­ніс — про­йшло! — за що Іра отри­ма­ла чесно заслу­же­ну моло­чну пори­сту шоко­лад­ку :)). Публі­ка­ції на ГАКу попу­ляр­ні­стю не кори­сту­ю­ться, рецен­зія …

Вся­ке різне Read More »

Мітки: , , ,