GlobalSign посту­пив по-справ­жньо­му бла­го­ро­дно і пода­ру­вав мені Wildcard SSL ще на один рік, і це при тому, що про­гра­ма для opensource-про­е­ктів у них при­кри­ла­ся, і вида­ють тепер такі сер­ти­фі­ка­ти небагатьом.

Спо­ді­ва­ю­ся, ско­ро такі сер­ти­фі­ка­ти змо­же отри­ма­ти кожен задарма.

З тегами: ,

Зав­дя­ки мега­кру­тій про­гра­мі GlobalSign із під­трим­ки opensource-про­е­ктів у мене тепер є wildcard SSL, і, від­по­від­но, усі мої ресур­си тепер від­да­ю­ться тіль­ки по HTTPS/SPDY 3.1.

Якщо ціка­во, таке щастя мені впа­ло на голо­ву за pf-kernel.

З тегами: , ,

Із сабжем не все так про­сто. Пев­но, зали­шу його тіль­ки для адмі­ні­стра­тив­них задач, бо для нор­маль­ної робо­ти на загаль­но­до­сту­пних сай­тах сер­ти­фі­кат потрі­бно купувати.

З тегами: