Мітки: spacex

Усьо­го лише дру­гий запуск, і вже комер­цій­ний, зі 100% успі­хом.

Unbelievable.

Мітки:

Я знаю, що вже всі в кур­сі, але все одно маю зали­ши­ти це відео тут:

І після цьо­го будь-яка стрі­чка новин зав­жди вигля­да­ти­ме занад­то дрі­б’яз­ко­во.

Мітки:

Як по маслу.

Мітки: ,

3/3. Пере­даю при­віт місце­вим ске­пти­кам.

А отак це вигля­да­ло з пер­шої сту­пе­ні:

Мітки: ,

Сим­па­тяж­ка.

Мітки: ,

Вони зно­ву це зро­би­ли. Цьо­го разу умо­ви були скла­дні­ши­ми, оскіль­ки пер­ша сту­пінь під­ня­ла­ся на дещо біль­шу висо­ту, щоб виве­сти супу­тник на гео­пе­ре­хі­дну орбі­ту. Тим не мен­ше, посад­ка від­бу­ла­ся навіть точні­ше, ніж мину­ло­го разу.

Ура. І чека­є­мо на диван­них ске­пти­ків.

Мітки: ,

Маск зно­ву зміг зро­би­ти те, що до ньо­го ніхто ніко­ли не робив, закрі­пив­ши свій попе­ре­дній успіх. Пер­ша сту­пінь раке­ти Falcon 9 успі­шно сіла на мор­ську пла­тфор­му.

Кора­бель Dragon також успі­шно виве­ли на потрі­бну орбі­ту, але ейфо­рія від посад­ки затьма­рює це.

Я дивив­ся цю транс­ля­цію нажи­во, а в най­від­по­від­аль­ні­ший момент не стри­му­вав емо­цій, як, вла­сне, і всі люди. Пов­ний запис ось:

Мітки: , , ,

Я пам’ятаю, як два роки тому дивив­ся оце відео з від­кри­тим ротом, вче­пив­шись рука­ми у стіл:

А май­же дві доби тому все це пере­ста­ло бути ігра­шка­ми:

І поки тут нащад­ки про­гре­сив­ної части­ни люд­ства, про яку так дов­го і бага­то писа­ли біль­шо­ви­ки, ділять незро­зумі­ло що, гни­лий Захід, який ось-ось має рухну­ти, пода­ру­вав нам день дру­го­го наро­дже­н­ня космо­нав­ти­ки.

Юра, ми все проср*ли.

Мітки: ,

Із задо­во­ле­н­ням пока­зую чер­го­вий політ Grasshopper'а. Тепер він уміє літа­ти туди-сюди.

Мітки: ,