Мітки: spacex

Усьо­го лише дру­гий запуск, і вже комер­цій­ний, зі 100% успі­хом. Unbelievable.

Мітки:

Я знаю, що вже всі в кур­сі, але все одно маю зали­ши­ти це відео тут: І після цьо­го будь-яка стрі­чка новин зав­жди вигля­да­ти­ме занад­то дрі­б’яз­ко­во.

Мітки:

Як по маслу.

Мітки: ,

3/3. Пере­даю при­віт місце­вим ске­пти­кам. А отак це вигля­да­ло з пер­шої сту­пе­ні:

Мітки: ,

Сим­па­тяж­ка.

Мітки: ,

Вони зно­ву це зро­би­ли. Цьо­го разу умо­ви були скла­дні­ши­ми, оскіль­ки пер­ша сту­пінь під­ня­ла­ся на дещо біль­шу висо­ту, щоб виве­сти супу­тник на гео­пе­ре­хі­дну орбі­ту. Тим не мен­ше, посад­ка від­бу­ла­ся навіть точні­ше, ніж мину­ло­го разу. Ура. І чека­є­мо на диван­них ске­пти­ків.

Мітки: ,

Маск зно­ву зміг зро­би­ти те, що до ньо­го ніхто ніко­ли не робив, закрі­пив­ши свій попе­ре­дній успіх. Пер­ша сту­пінь раке­ти Falcon 9 успі­шно сіла на мор­ську пла­тфор­му. Кора­бель Dragon також успі­шно виве­ли на потрі­бну орбі­ту, але ейфо­рія від посад­ки затьма­рює це. Я …

Є посад­ка! Read More »

Мітки: , , ,

Я пам’ятаю, як два роки тому дивив­ся оце відео з від­кри­тим ротом, вче­пив­шись рука­ми у стіл: А май­же дві доби тому все це пере­ста­ло бути ігра­шка­ми: І поки тут нащад­ки про­гре­сив­ної части­ни люд­ства, про яку так дов­го і бага­то писа­ли біль­шо­ви­ки, ділять незро­зумі­ло …

SpaceX Read More »

Мітки: ,

Із задо­во­ле­н­ням пока­зую чер­го­вий політ Grasshopper'а. Тепер він уміє літа­ти туди-сюди.

Мітки: ,