Мітки: rng

Роз­мір ентро­пій­но­го пулу в систе­мі напря­му впли­ває на те, наскіль­ки швид­ко кри­пто­ал­го­ри­тми можуть отри­му­ва­ти які­сні випад­ко­ві числа. Від­ра­зу наве­ду гра­фік. Це якраз і є роз­мір ентро­пій­но­го пулу на одно­му з моїх фізи­чних сер­ве­рів. Я від­мі­тив три ціка­ві кон­троль­ні точки. Пер­ша точка — це апгрейд …

Ціка­ві дослі­ди — про ентро­пію Read More »

Мітки: , , ,

Після пере­гля­ду слай­дів Піте­ра Енві­на з ліну­ксо­вої кон­фе­рен­ції в Бар­се­ло­ні про гене­ра­то­ри псев­до­ви­пад­ко­вих чисел в Ліну­ксі поста­вив собі rngd. І от що можу пока­за­ти: На KVM'і нерів­но­мір­ність ентро­пії тро­хи вирів­ня­ла­ся, але сут­тє­вих змін не ста­ло­ся. На Xen'і згла­джу­ва­н­ня ска­чків про­слід­ко­ву­є­ться більш вира­же­но, але рівень …

Про ентро­пію Read More »

Мітки: ,