Мітки: pf-kernel

Having my brand new hand-crafted home router (Athlon 5150-based, does routing and keeps several remote GUI apps, 3.16 kernel series), I've decided to replace stock Ubuntu 14.04 kernel with pf-kernel and to find out how this can change CPU munin charts.
Read More »

Мітки: ,

Через дибіл­ку­ва­тість із сор­ту­ва­н­ням число­вих вер­сій арчев­ський repo-add вва­жає, що 3.9 нові­ше за 3.10. Ліку­є­ться це так:

repo-add pf-repo.db.tar.gz `find . -name "*.pkg.tar.xz" | sort -V`

З деб-паке­та­ми все про­сті­ше:

dpkg-scanpackages -m pf /dev/null | gzip -9c > pf/Packages.gz

Дов­го­три­ва­лі коман­ди, які тре­ба вико­ну­ва­ти у screen через ssh, запу­ска­ю­ться отак:

screen -U -d -m -S build-helper ./build-helper-worker.sh

Тут скрипт build-helper-worker.sh якраз і містить викли­ки через ssh. Напри­клад:

#!/usr/bin/env bash
 
ver="pf-3.10"
ssh arch /home/pf/build-helper-chrooter.sh $ver
ssh debian /home/pf/build-helper-chrooter.sh $ver
ssh ubuntu /home/pf/build-helper-chrooter.sh $ver

Скрипт build-helper-chrooter.sh — це вже шту­ка, яка запу­скає ком­пі­ля­цію в chroot'і:

#!/usr/bin/env bash
 
sudo chroot /home/pf/chroots/amd64 su pf -c "TERM=xterm /home/pf/build-helper-1.sh $1"
sudo chroot /home/pf/chroots/i686 su pf -c "TERM=xterm /home/pf/build-helper-1.sh $1"

А build-helper‑1.sh — скрипт, спе­ци­фі­чний для кожно­го chroot'а. Напри­клад:

#!/usr/bin/env bash
 
cd /home/pf/kernel/pf-kernel
rm *.xz
git pull
echo $1
git checkout $1
scripts/build-pf.sh arch

Це все малень­кі трю­ки із вла­сно­руч скле­па­ної білд-фер­ми для pf-kernel.

Мітки: , , ,

Під­твер­див кіль­ка днів тому ціка­ве опи­ту­ва­н­ня на ЛОРі. Вияв­ля­є­ться, понад 30 людей вико­ри­сто­ву­ють мій патчсет, і це ж тіль­ки з‑поміж кори­сту­ва­чів сай­ту.

Мені при­єм­но.

Мітки: , ,