Мітки: osdn

5‑го числа цьо­го міся­ця там же, де й зав­жди, про­йшла кон­фе­рен­ція OSDN 2013.

Цьо­го року явно щось не так було з орга­ні­за­ці­єю — вза­га­лі не було реє­стра­ції (а як же фір­мо­ві бло­кно­ти, ручки й бей­джи­ки, а ще дів­ча­та на ресе­пшні???), від­кри­т­тя кон­фе­рен­ції, зда­є­ться, затри­ма­ло­ся, у будів­лі ТСОУ чер­гу­ва­ла якась боже­віль­на баб­ця, а ще було дуу­у­же холо­дно. Шиго­рін пря­мо на сце­ні сам одя­гав допо­від­а­чів :).

Допо­віді були різні, в основ­но­му, огля­до­ві, зві­сно. Про від­вер­тий треш не хочу зга­ду­ва­ти, а от Мар­ке­ло­ва з OpenShift'ом, Раде­цько­го з Asterisk'ом, Мар­жа­на з «Покра­ще­н­ням…», Шама­трі­на з Perl'ом, ну і, зві­сно, Костю­ка з оці­ню­ва­н­ням GUI хоче­ться виді­ли­ти окре­мо. Ціка­во було.

На пере­р­вах із задо­во­ле­н­ням слу­ха­ли Фомі­на, який тепер пиляє дескто­пну ROSу.

Жаль, що не було купи ціка­во­го наро­ду, як київ­ських, так і не київ­ських, напри­клад, Зло­бі­на.

Зві­сно, хоче­ться, щоб у насту­пно­му році ста­ло­ся щось типу тако­го, як у 2007-му: сер­йо­зна вистав­ка, допо­віді у два пото­ки, ТПП і купа наро­ду. Іна­кше кон­фе­рен­ції OSDN почнуть набри­да­ти.

Ну і неве­ли­кий фото­звіт від мене тут. Осві­тле­н­ня там було паску­дне, фоткав на ISO 3200, тому про якість нічо­го мені не кажіть.

Мітки: , ,

Стас Фомін, неза­бу­тньо коло­ри­тна фігу­ра з Росії, опу­блі­ку­вав свої відео з OSDN'івки. У ньо­го це вийшло наба­га­то про­фе­сій­ні­ше, тому я вва­жаю за необ­хі­дне стя­гну­ти три відео, вклю­ча­ю­чи свій виступ, на ютуб, а тут викла­сти поси­ла­н­ня на них.

Так от.

Мітки: , ,

Тицяй­те сюди, вони вже в мене в гале­реї.

Мітки: , , ,

Це буде пост-коле­кція поси­лань на від­гу­ки про кон­фе­рен­цію OSDN — 2012 від її уча­сни­ків.

І тро­хи слів від мене.

Кон­фе­рен­ція мені спо­до­ба­ла­ся. Я був радий від­да­ти на неї цілий день. Допо­віді, зві­сно, ціка­ві не всі, від­вер­тий треш був про без­пе­ку, а також про базу даних db4o — я не знаю, як таке і так можна було роз­по­від­а­ти. Інше було хоча б аде­ква­тне, а пер­ше місце сво­го вла­сно­го рей­тин­гу від­даю допо­віді Ново­двор­сько­го про те, де зараз наш опен­со­урс, і куди йому тре­ба йти. Дру­ге місце — Костю­ку із кла­сною пре­зен­та­ці­єю про мобіль­ні інтер­фей­си. Мар­жан, як зав­жди, роз­по­від­ав про онов­ле­н­ня, при­чо­му з демон­стра­ці­єю, що було осо­бли­во кла­сно, тому поста­ви­мо цю допо­відь на тре­тє місце.

Жаль, що було мало ста­рих зна­йо­мих, але тих, хто був, я був дуже радий бачи­ти.

Зві­сно, від мене буде фото­звіт, але, пев­но, тро­хи потім. Як роз­гре­бу фотки.

Мітки: , , ,

Виклав мате­рі­а­ли сво­єї допо­віді на Кон­фе­рен­ції OSDN — 2012 тут. Також вони є на сер­ве­рі кон­фе­рен­ції.

Мітки: , , ,

Зав­тра від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція OSDN — 2012, мій виступ про pf-kernel запла­но­ва­ний на 12:00. При­ходь­те.

Мітки: , , , ,