Мене тішить дум­ка, що керів­ни­цтво ком­па­нії пози­тив­но оці­ни­ло пра­гне­н­ня випу­сти­ти у від­кри­те пла­ва­н­ня пев­ні вну­трі­шні напрацювання.

Оскіль­ки я займа­ю­ся систе­ма­ми збе­рі­га­н­ня даних і вір­ту­а­лі­за­ці­єю, деякі речі потре­бу­ють бра­ти gcc і зати­шну сіше­чку в руки, щоб інте­гру­ва­ти всі­ля­кі фрон­тен­ди з усі­ля­ки­ми бекен­да­ми. Оскіль­ки я ще й при­скі­пли­вий, мені зда­є­ться, що вихо­дять дово­лі які­сні речі. Зві­сно, пов­ні­стю код пока­зу­ва­ти нема сен­су (кому ціка­ві суто наші вузь­ко­спе­ци­фі­чні шту­чки?), а от загаль­ні супу­тні бібліо­те­ки, напи­са­ні для полег­ше­н­ня собі жит­тя, тре­ба роз­да­ва­ти всім.

Із того, що ми зараз випустили:
Чита­ти далі »

З тегами: ,

Зав­дя­ки мега­кру­тій про­гра­мі GlobalSign із під­трим­ки opensource-про­е­ктів у мене тепер є wildcard SSL, і, від­по­від­но, усі мої ресур­си тепер від­да­ю­ться тіль­ки по HTTPS/SPDY 3.1.

Якщо ціка­во, таке щастя мені впа­ло на голо­ву за pf-kernel.

З тегами: , ,