Мітки: opensource

Мене тішить дум­ка, що керів­ни­цтво ком­па­нії пози­тив­но оці­ни­ло пра­гне­н­ня випу­сти­ти у від­кри­те пла­ва­н­ня пев­ні вну­трі­шні напра­цю­ва­н­ня. Оскіль­ки я займа­ю­ся систе­ма­ми збе­рі­га­н­ня даних і вір­ту­а­лі­за­ці­єю, деякі речі потре­бу­ють бра­ти gcc і зати­шну сіше­чку в руки, щоб інте­гру­ва­ти всі­ля­кі фрон­тен­ди з усі­ля­ки­ми бекен­да­ми. Оскіль­ки я ще й при­скі­пли­вий, мені зда­є­ться, …

ВПЗ (open your source, b*tch!) Read More »

Мітки: ,

Зав­дя­ки мега­кру­тій про­гра­мі GlobalSign із під­трим­ки opensource-про­­е­­ктів у мене тепер є wildcard SSL, і, від­по­від­но, усі мої ресур­си тепер від­да­ю­ться тіль­ки по HTTPS/SPDY 3.1. Якщо ціка­во, таке щастя мені впа­ло на голо­ву за pf-kernel.

Мітки: , ,