Мітки: munin

Між дво­ма фір­ма­ми під­ня­тий SIP-транк, і ось так вигля­дає його тра­фік у ста­ні idle (вихі­дні були якраз).

sip_heartbeat

А це тра­фік на запа­сно­му інтер­нет-кана­лі у нас в офі­сі. По ньо­му регу­ляр­но шле­ться ICMP для пере­вір­ки ста­ну вла­сне кана­лу. Пер­ший вели­кий про­вал на гра­фі­ку — це виру­бле­не сві­тло (запа­сна опти­ка без ДБЖ), дру­гий малень­кий — це недо­сту­пність кіль­кох вузлів пін­гу­ва­н­ня.

pinging

Мітки: ,

Сьо­го­дні на робо­ті після­обід на сер­ве­ри почав дути новень­кий кон­ди­ціо­нер.

hddtemp_smartctl

Мітки: , , ,

Ну і ще одна весе­ла кар­тин­ка на сьо­го­дні.

entropy

Роз­мір ентро­пій­но­го пулу, також реаль­ний сер­вак (як і на попе­ре­дньо­му гра­фі­ку), але вже інший. Видно, що роз­мір пулу після апгрей­ду систе­ми зро­стає, а потім повер­та­є­ться до попе­ре­дньо­го зна­че­н­ня. Що хара­ктер­но, це був мінор­ний апгрейд, а мажор­но­го на гра­фі­ку не видно.

Мітки: , , ,

Уга­дай­те момент онов­ле­н­ня з ядра 3.5 на 3.8.

ntp_kernel_pll_off

Мітки: , , ,

Єди­ний пра­виль­ний ману­ал із настро­ю­ва­н­ня munin на Убун­ті 13.04 з nginx'ом і плю­шка­ми cgi тут. Роз­ро­бни­ки munin'а запа­ри­ли лама­ти пове­дін­ку сво­го чуда.

Мітки: , , , ,