Мітки: linux

Сьо­го­дні на робо­ті після­обід на сер­ве­ри почав дути новень­кий кон­ди­ціо­нер.

hddtemp_smartctl

Мітки: , , ,

Екс­пе­ри­мен­таль­ним спосо­бом вияв­ле­но, що фай­ло­ва систе­ма SpadFS (Systém pro Psychopaty A Debily, тоб­то, систе­ма для пси­хо­па­тів і дебі­лів) не під­хо­дить для ство­ре­н­ня резерв­них копій за допо­мо­гою Time Machine через те, що пра­цює з роз­ши­ре­ни­ми атри­бу­та­ми фай­лів тро­хи не так, як хоті­ло­ся б (помил­ка ‑50 про­зо­ро натя­кає). Тим часом, ext4 і XFS пра­цю­ють нор­маль­но. Про­дов­жую спо­сте­ре­же­н­ня.

Мітки: , , , , ,

Ну і ще одна весе­ла кар­тин­ка на сьо­го­дні.

entropy

Роз­мір ентро­пій­но­го пулу, також реаль­ний сер­вак (як і на попе­ре­дньо­му гра­фі­ку), але вже інший. Видно, що роз­мір пулу після апгрей­ду систе­ми зро­стає, а потім повер­та­є­ться до попе­ре­дньо­го зна­че­н­ня. Що хара­ктер­но, це був мінор­ний апгрейд, а мажор­но­го на гра­фі­ку не видно.

Мітки: , , ,

Уга­дай­те момент онов­ле­н­ня з ядра 3.5 на 3.8.

ntp_kernel_pll_off

Мітки: , , ,

Єди­ний пра­виль­ний ману­ал із настро­ю­ва­н­ня munin на Убун­ті 13.04 з nginx'ом і плю­шка­ми cgi тут. Роз­ро­бни­ки munin'а запа­ри­ли лама­ти пове­дін­ку сво­го чуда.

Мітки: , , , ,

При­ку­пив для сво­го ноу­та SSD на 256 Гб (був віль­ний роз'єм mSATA). Жорс­ткий диск у мене все одно зали­ша­є­ться як основ­ний (я не можу поки дові­ри­ти­ся надій­но­сті SSD), а новий швид­кий диск я пустив під своп для гібер­на­ції і під кешу­ва­н­ня (сла­ва EnhanceIO!). Швид­ко­дія і прав­да зро­сла — гібер­на­ція тепер пра­цює на постій­них 300 Мб/с, а систе­ма після акти­ва­ції кешу­ва­н­ня про­сто літає.

Пога­няю цю кон­фі­гу­ра­цію кіль­ка днів і викла­ду pf-kernel з EnhanceIO, якщо все нор­маль­но пра­цю­ва­ти­ме.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні впри­тул зіткнув­ся з тією про­бле­мою, через яку, вла­сне, мені й поща­сти­ло потра­пи­ти на цю робо­ту :).

У нас в офі­сі сто­їть свій мар­шру­ти­за­тор, під­клю­че­ний до одно­го пова­жно­го про­вай­де­ра. Мар­шру­ти­за­тор, по суті — ліну­ксо­ва тачка, яка ховає весь офіс за NAT, хитро­му­дро шей­пить тра­фік в оби­дві сто­ро­ни, а також кешує HTTP за допо­мо­гою про­зо­ро­го Скві­да.

До цьо­го я при­пу­скав, що єди­на можли­ва про­бле­ма з недо­бро­со­ві­сни­ми про­вай­де­ра­ми — це трюк із –clamp-mss-to-pmtu. Він і прав­да зняв май­же всі про­бле­ми з досту­пом на сай­ти, але час від часу все ж вини­ка­ли якісь незро­зумі­лі від­па­да­н­ня, при­чо­му одно­го й того ж хоста яко­гось укра­їн­сько­го хосте­ра, на яко­му (з‑поміж іншо­го) пра­цює наша пошта.

І от сьо­го­дні зран­ку вона від­ва­ли­ла­ся якраз у той момент, коли началь­ство домов­ля­ло­ся за пев­ні послу­ги на пев­ну кру­глень­ку суму. Дове­ло­ся тер­мі­но­во роз­би­ра­ти­ся. Read More »

Мітки: , ,

Повер­нув­ся на KDE. Нага­даю, що я їх досить дав­но зніс, пере­йшов­ши спо­ча­тку на Xfce, а потім — на awesome. Все-таки, так зва­ні «лег­кі» ото­че­н­ня — це гуд, але мені про­сто захо­ті­ло­ся цілі­сно­го DE. KDE 4.10 про­сто чудо, все лег­ко та при­єм­но. Основ­ні фічі для мене — кла­сний софт, вза­єм­на його інте­гра­ція та зру­чна прив'язка вікон до пев­них пози­цій і робо­чих сто­лів.

Нага­даю, що KDE з неве­ли­ки­ми пере­р­ва­ми я вико­ри­сто­вую із само­го поча­тку, як тіль­ки став пра­цю­ва­ти з Ліну­ксом. А пере­ри­ва­ю­ся тіль­ки для того, щоб зно­ву до них повер­ну­ти­ся :).

Мітки: ,

Про­сто щоб не забу­ти:

CONCURRENCY_LEVEL=4 make-kpkg --rootcmd fakeroot --initrd kernel_image kernel_headers
Мітки: , ,