Мітки: linux

Тим, хто кори­сту­є­ться spamassassin для філь­тру­ва­н­ня спа­му (хоча я от пла­ную пере­пов­за­ти на dspam поти­хень­ку), зна­до­би­ться такий скрипт для авто­ма­ти­чно­го навча­н­ня: #!/usr/bin/env bash IFS=$'\n' spooldir="/var/spool/virtual" domains=`ls ‑1 $spooldir` for domain in $domains do users=`ls ‑1 $spooldir/$domain` for user in $users do

Мітки: , ,

5‑го числа цьо­го міся­ця там же, де й зав­жди, про­йшла кон­фе­рен­ція OSDN 2013. Цьо­го року явно щось не так було з орга­ні­за­ці­єю — вза­га­лі не було реє­стра­ції (а як же фір­мо­ві бло­кно­ти, ручки й бей­джи­ки, а ще дів­ча­та на ресе­пшні???), від­кри­т­тя кон­фе­рен­ції, зда­є­ться, затри­ма­ло­ся,

Мітки: , ,

Асте­ріск вер­сії 1.8, якраз той, що в сер­вер­ній Убун­ті, на жаль, не містить security framework (його дода­ли пізні­ше, чи то в 10‑й, чи то в 11‑й вер­сії). Усе, що мені поки потрі­бно від security framework — це IP-адре­­си бру­тфор­се­рів, щоб їх бани­ти iptables'ом,

Мітки: , ,

Про­дов­же­н­ня цьо­го запи­су.

Мітки: , ,

I had a discussion today with someone who maintained with confidence that “If Linux were as popular as Windows, we’d be seeing just as many viruses and just as much malware for it as we see now for Windows”. While that

Мітки:

Є неве­ли­ка клі­єнт­ська мере­жа на деся­ток актив­них при­стро­їв, які потрі­бно моні­то­ри­ти на пре­дмет досту­пно­сті. Під­ні­ма­ти для цьо­го Нагіос/Ісінгу або Заб­бікс не дуже хоті­ло­ся, тим біль­ше, що мере­жа дово­лі ста­ти­чна. Так наро­див­ся цей скрипт.

Мітки: , , ,

Зві­сно, кла­си­кою жан­ру вва­жа­є­ться bash, але хто я такий, що про­сто ста­ви­ти й вико­ри­сто­ву­ва­ти те, що вико­ри­сто­вує біль­шість наро­ду :)? Дуже дов­го я сидів на zsh, і не можу про ньо­го нічо­го ска­за­ти пога­но­го — нав­па­ки, дуже зру­чна й поту­жна шту­ка. Але кіль­ка міся­ців тому

Мітки: , , , , ,

Нала­што­ва­ний мною роу­тер (усе сер­йо­зно — VLAN'и, шей­пінг etc) на Ліну­ксі пері­о­ди­чно валив мере­жу через ски­да­н­ня мере­же­вої кар­ти. Типу, зави­са­ла вона. Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Detected Hardware Unit Hang: Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537]

Мітки: , , ,

Дове­ло­ся тут під­ня­ти кри­ти­чний до затри­мок тунель, через який пра­цю­ва­ти­ме купа наро­ду з тер­мі­наль­ним сер­ве­ром. Вияви­ло­ся, що затрим­ка паке­тів у тако­му туне­лі гуляє, як оста­н­ня дів­ка, при­чо­му, зна­че­н­ня дуже силь­но від­рі­зня­ю­ться від пін­гів зов­ні­шньої білої адре­си. Іно­ді різни­ця дохо­дить до 5 разів у гір­ший

Мітки: , ,

Через дибіл­ку­ва­тість із сор­ту­ва­н­ням число­вих вер­сій арчев­ський repo-add вва­жає, що 3.9 нові­ше за 3.10. Ліку­є­ться це так: repo-add pf-repo.db.tar.gz `find . ‑name "*.pkg.tar.xz" | sort ‑V`repo-add pf-repo.db.tar.gz `find . ‑name "*.pkg.tar.xz" | sort ‑V` З деб-паке­­та­­ми все про­сті­ше: dpkg-scanpackages ‑m

Мітки: , , ,
Top