Мітки: linux

Мій про­стень­кий .vimrc тут.

Мітки: , , ,

Ахтунг: у цій замі­тці є над­се­кре­тне зна­н­ня, яким воло­діє дуже неве­ли­ка кіль­кість людей. Якщо ви усві­дом­лю­є­те, що від робо­ти з tc у вас може погір­ши­ти­ся само­по­чу­тя, може поча­ти випа­да­ти волос­ся в одних місцях і рости в інших, може піти дру­жи­на й забра­ти дітей, ви може­те захво­рі­ти на алко­го­лізм

Мітки: , , , , ,

Це ж про­сто якесь свя­то! Пере­ві­сив слу­жбу на інший порт. Кому здав­ся неща­сний сер­вер у сели­щі місько­го типу?

Мітки: , ,

Having my brand new hand-crafted home router (Athlon 5150-based, does routing and keeps several remote GUI apps, 3.16 kernel series), I've decided to replace stock Ubuntu 14.04 kernel with pf-kernel and to find out how this can change CPU munin

Мітки: ,

Ну і ще два кори­сних скри­пта. Пер­ший — для копі­ю­ва­н­ня гро­мі­зд­ких ката­ло­гів з купою фай­лів: ➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash   tar ‑cf — $1 | mbuffer ‑m 8G | tar ‑x ‑C $2➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash tar ‑cf —

Мітки: ,

Мав наго­ду зате­сти­ти це чудо. Дома­шній сер­вак пер­ший тиждень сто­яв без моні­то­ра, а деба­жи­ти ядро тре­ба було, бо воно пада­ло. Хитрість в тому, що при­ймач пові­дом­лень мав бути в іншій під­ме­ре­жі. Май­же всі ману­а­ли пишуть, що тре­ба, щоб при­ймач був у тій самій під­ме­ре­жі,

Мітки: ,

Викла­дую нову вер­сію сво­го скри­пта aping. Код тро­хи під­чи­стив від непо­тре­бу, а ще тепер він виво­дить мен­ше смі­т­тя. #!/usr/bin/env bash   number=0 successed=0 failed=0 timeout=1   if [[ "-$1" == "-" ]] then echo "Usage: `basename "$0"` <hostname | IP>" exit

Мітки: , ,

Оскіль­ки кля­тий Оракл пола­мав гіл­ку 4.3, при­чо­му так, що кори­сту­ва­ти­ся нею тепер зов­сім ніяк (пишуть, зві­сно, що в 4.3.4 про­бле­ми з вір­ту­а­лі­за­ці­єю на ядрах PREEMPT виправ­ле­но, але вже пізно), тому я вирі­шив для себе кори­сту­ва­ти­ся гото­вим ріше­н­ням у вигля­ді QEMU.

Мітки: , , , , , ,

Здра­стє, я post-factum, і в мене на сер­ве­рах Убун­та… Ні, прав­да. Свій вибір я моти­вую дво­ма аргу­мен­та­ми: дебі­а­но­по­ді­бність; сві­жий софт. Чому не: Debian? Я б задов­бав­ся чека­ти на нові випу­ски. Зада­чі сто­ять такі, що софт потрі­бен сві­жий, а так супро­ти Деба нічо­го не маю, зві­сно.

Мітки: ,

Роз­мір ентро­пій­но­го пулу в систе­мі напря­му впли­ває на те, наскіль­ки швид­ко кри­пто­ал­го­ри­тми можуть отри­му­ва­ти які­сні випад­ко­ві числа. Від­ра­зу наве­ду гра­фік. Це якраз і є роз­мір ентро­пій­но­го пулу на одно­му з моїх фізи­чних сер­ве­рів. Я від­мі­тив три ціка­ві кон­троль­ні точки. Пер­ша точка — це апгрейд

Мітки: , , ,
Top