Мітки: linux

Rspamd уже дав­нень­ко навчив­ся збе­рі­га­ти дані по ста­ти­сти­ці між рестар­та­ми, і от її нако­пи­чи­ло­ся стіль­ки, що роз­див­ля­ти­ся ста­ло ціка­во. Спад чистих листів напри­кін­ці мину­ло­го року — це я від­пи­сав­ся від об’ємних роз­си­лок GlusterFS і Ceph. Добре видно те, як фільтр навча­є­ться — з часом …

Ціка­ві дослі­ди Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні ста­ли­ся дві дрі­бно­мас­шта­бні, але дуже при­єм­ні для мене події. По-пер­ше, мій ігра­шко­вий про­ект по напи­сан­ню аль­тер­на­тив­но­го FUSE-клі­­є­н­та для кла­стер­ної фай­ло­вої систе­ми GlusterFS тепло сприйня­ли й узя­ли під своє кри­ло роз­ро­бни­ки GlusterFS, і тепер сам про­ект хости­ться в їхній орга­ні­за­ції на GitHub'і. При­йма­ю­ться …

Про дося­гне­н­ня Read More »

Мітки: , ,

Дав­но я так не грав­ся. Дано: PBX з одним інтер­фей­сом і дво­ма біли­ми IP-адре­­са­­ми на ньо­му: 10.0.0.1 як primary і 10.0.0.2 як secondary (сірі адре­си я взяв для при­кла­ду); SIP-про­­вай­дер, який дає два різні тран­ки на дві різні IP-адре­­си PBX із дво­ма різни­ми облі­ко­ви­ми запи­са­ми, …

Мере­же­ві збо­че­н­ня Read More »

Мітки: , ,

У попе­ре­дньо­му запи­сі я роз­по­вів про основ­ні кон­це­пції, які ми вико­ри­сто­ву­є­мо для балан­су­ва­н­ня DNS-запи­­тів від клі­єн­тів. Тепер давай­те поди­ви­мо­ся, що змі­ни­ло­ся за чоти­ри міся­ці.

Мітки: , , , , ,

Сьо­го­дні я вам роз­ка­жу коро­тку казо­чку про systemd-networkd. TL;DR: усе пра­цює, але є нюан­си, осо­бли­во в скла­дних кон­фі­гу­ра­ці­ях, тому кра­ще поки вико­ри­сто­ву­ва­ти дистри­бу­тив­ні кон­фі­гу­рял­ки мере­жі.

Мітки: , ,

Не мала баба кло­по­ту — пере­с­ета­пи­ла і дома­шній сер­вер з Убун­ти на Арч. Вийшло також дово­лі при­стой­но, хоча з пев­ни­ми осо­бли­во­стя­ми. Пер­ша осо­бли­вість поля­гає в тому, що за вико­ри­ста­н­ня systemd-networkd для вві­мкне­н­ня фор­вар­дін­гу на інтер­фей­сі тре­ба не забу­ва­ти допи­су­ва­ти IPForward=yes у кон­фі­гах. Дру­га осо­бли­вість, на пре­ве­ли­кий …

Арче­сер­вер — 2 Read More »

Мітки: , ,

Як я й обі­цяв, ми випу­сти­ли в opensource балан­су­валь­ник клі­єнт­ських DNS-запи­­тів по UDP. Код можна бра­ти тут, під катом тро­хи техні­чних дета­лей. TL;DR: epoll, SO_REUSEPORT, ldns, pthreads, CRC64+hashtable.

Мітки: , , ,

Схо­же, пере­їзд на Арч про­йшов дово­лі вда­ло. Зао­дно я пере­ло­па­тив усі сер­ві­си, які були на ста­ро­му сер­ве­рі, попе­ре­пи­су­вав кон­фі­ги, дещо замі­нив, дещо під­ла­шту­вав. Техні­чні дета­лі для охо­чих наво­жу під катом.

Мітки: , , ,

Не секрет, що для осо­би­стих цілей у яко­сті сер­вер­ної пла­тфор­ми я вико­ри­сто­вую Ubuntu. У свій час мене на неї під­са­див Фар­ка­л­лєр, і це справ­ді виявив­ся нор­маль­ний вибір: регу­ляр­ні релі­зи, не про­ту­хший софт, ста­біль­ність, покра­ще­н­ня тощо. Але з вихо­дом 15.04 усе змі­ни­ло­ся — я ще ніко­ли не бачив …

Зно­ву про хво­стинг Read More »

Мітки: , ,

Зна­до­би­ло­ся тут вида­ли­ти том GlusterFS, але без того, щоб гро­хну­ти фізи­чно брік. Тре­ба було про­сто звіль­ни­ти на ньо­му місце. На томі жило кіль­ка міль­йо­нів дрі­бних фай­лів, тер­мі­ни піджи­ма­ли, ріше­н­ня «в лоб не було». У чому загво­зд­ка: GlusterFS на брі­ку орга­ні­зо­вує …

Зачис­тка GlusterFS Read More »

Мітки: ,