Мітки: jabber

На жаль, остан­нім часом в Jabber при­хо­див тіль­ки спам. Шко­да, що така технар­ська шту­ка не зле­ті­ла так, як хоті­ло­ся. Тому я не бачу сен­су три­ма­ти його в себе. prosody вида­лив, DNS-запи­си також.

Нага­дую, що я досту­пний поштою і вай­бе­ром. Кон­такт вай­бе­ра видаю поштою.

Мітки: , ,

Я, зда­є­ться, вже попе­ре­джав, що від­мов­ля­ти­му­ся від Skype пов­ні­стю. Дов­гий час я кори­сту­ю­ся Jabber'ом (наба­га­то дов­ше, ніж Skype, між іншим), який мене пов­ні­стю вла­што­вує. Остан­ньою кра­плею, яка пере­пов­ни­ла чашу мого тер­пі­н­ня, ста­ли зві­ти про те, що вся пере­пи­ска між кори­сту­ва­ча­ми Skype ана­лі­зу­є­ться на пре­дмет гіпер­по­си­лань. А якщо ще зга­да­ти недав­но вияв­ле­ні дір­ки, то мені вза­га­лі не дуже то й зро­зумі­ло, чому народ ним досі кори­сту­є­ться. Хоча хом’ячки — вони такі, типу про­сто пра­цює, а піпл і хаває.

Можна про­сто озна­йо­ми­ти­ся зі стат­тею про без­пе­ку Skype на нашій улю­бле­ній Вікі.

Зна­ю­чи про вище­на­зва­не, мені схо­ті­ло­ся само­му пере­ві­ри­ти, чи ж сує сво­го носа Skype в мої осо­би­сті дані на ПК, які до ньо­го ніяким боком не від­но­ся­ться. Ско­ри­став­шись під­си­сте­мою без­пе­ки ядра Linux TOMOYO, яка дає змо­гу обме­жу­ва­ти дії тих чи інших про­грам, про­то­ко­лю­ю­чи всі спро­би пору­ши­ти пра­ви­ла, я виявив, що Skype таки сує сво­го носа в про­філь Firefox, а ще він читає інфор­ма­цію DMI з /sys. Ціка­во, наві­що?

Вла­сне, це була пре­ам­бу­ла. Далі я хочу в кар­тин­ках роз­ка­за­ти про те, як можна зі мною зв’язатися тим, хто ще не знає, що таке Jabber.
Read More »

Мітки: ,