Мітки: glusterfs

Сьо­го­дні ста­ли­ся дві дрі­бно­мас­шта­бні, але дуже при­єм­ні для мене події.

По-пер­ше, мій ігра­шко­вий про­ект по напи­сан­ню аль­тер­на­тив­но­го FUSE-клі­єн­та для кла­стер­ної фай­ло­вої систе­ми GlusterFS тепло сприйня­ли й узя­ли під своє кри­ло роз­ро­бни­ки GlusterFS, і тепер сам про­ект хости­ться в їхній орга­ні­за­ції на GitHub'і. При­йма­ю­ться pull-request'и, я типу голов­на люди­на по цьо­му про­е­кту. Є шан­си, що колись у май­бу­тньо­му ця шту­ка замі­нить добрий шмат коду GlusterFS більш про­стим ріше­н­ням.

По-дру­ге, мій ком­міт упер­ше потра­пив у апстрім ядра, і нова вер­сія 4.6, яка зараз ще пере­бу­ває тіль­ки на ста­дії тре­тьо­го реліз-кан­ди­да­та, мати­ме трі­шки, але без­по­се­ре­дньо моєї пра­ці.

Мітки: , ,