Не мала баба кло­по­ту — пере­с­ета­пи­ла і дома­шній сер­вер з Убун­ти на Арч. Вийшло також дово­лі при­стой­но, хоча з пев­ни­ми особливостями.

Пер­ша осо­бли­вість поля­гає в тому, що за вико­ри­ста­н­ня systemd-networkd для вві­мкне­н­ня фор­вар­дін­гу на інтер­фей­сі тре­ба не забу­ва­ти допи­су­ва­ти IPForward=yes у конфігах.

Дру­га осо­бли­вість, на пре­ве­ли­кий жаль, гово­рить, що в nftables, зда­є­ться, поки що нема фун­кції clamp mss to pmtu, а також mangle ToS. Ну, це пере­жи­ти поки що можна.

Інші осо­бли­во­сті, начеб­то, були успі­шно прой­де­ні на пер­шо­му пере­с­ета­пле­но­му сер­ве­рі. Тепер у мене зали­шив­ся тіль­ки один бубун­то­сер­вер, але він від мене дале­ко, до того ж, не зов­сім мій, і я не знаю, чи вар­то його вза­га­лі чіпати.

P.S. Я ж був на морі, і все чекаю на фотки від това­ри­шів, щоб хоч якось пока­за­ти, як воно там було.

З тегами: , ,

Схо­же, пере­їзд на Арч про­йшов дово­лі вда­ло. Зао­дно я пере­ло­па­тив усі сер­ві­си, які були на ста­ро­му сер­ве­рі, попе­ре­пи­су­вав кон­фі­ги, дещо замі­нив, дещо під­ла­шту­вав. Техні­чні дета­лі для охо­чих наво­жу під катом.
Чита­ти далі »

З тегами: , , ,