Мітки: їжа

Тро­хи під­ри­хту­вав сто­рін­ку про себе.

Зва­жа­ю­чи на успіх від­мо­ви від печи­ва й від цукру — я таки його не вжи­ваю в явно­му вигля­ді вже дуже дов­го — хочу від­мо­ви­ти­ся ще від солод­ких напо­їв. Але час від часу дуже тягне на «Бай­кал», і я поки з цим нічо­го не можу зро­би­ти ;).

Мітки: , ,

Бере­ться миска, настіль­ки гли­бо­ка, наскіль­ки поду­жа­є­те з’їсти. Кри­ше­ться туди, як в моє­му випад­ку, один огі­рок, один помі­дор, одна цибу­ли­на, кла­ду­ться масли­ни, гри­би (печо­ри­ці), кри­ше­ться сир, заправ­ля­є­ться все олі­єю чи майо­не­зом (за сма­ком) із дода­ва­н­ням солі. Пере­мі­шу­є­ться.

Салат «Секре­тар рай­ко­му» гото­вий.

Мітки:

Пер­ша. Тіль­ки що сха­вав пер­ші 5 соси­сок в цьо­му році.

Дру­га. Кон­курс «Коро­ле­ва "КПІ"» або купле­ний, або журі там не має ніяко­го сма­ку. Фотки тут, ІМХО рулить 4‑й номер (ЗФ, Катя).

Мітки: , ,

Сьо­го­дні свя­тку­ва­ли день наро­дже­н­ня одно­гру­пни­ка, яко­му вже 19 сту­кну­ло, прав­да 9‑го числа. Вадя, ще раз з ДР, сам зна­єш :). Пили пиво, їли піц­цу.

Гуля­ли по Киє­ву. Бачи­ли заки­ну­тий вело­трек, оббу­до­ва­ний з усіх боків ново­бу­до­ва­ми, а також в яко­мусь дво­рі клі­тку з во́ронами. Нату­раль­ні такі во́рони, чор­ні, вели­кі, ще щось і буль­ка­ють там, гіло­чки гри­зуть. Вияв­ля­є­ться, в Кийо­ві є і таке. Та і вза­га­лі, ста­рий Київ при­коль­ний, але тіль­ки щоб раз прой­ти­ся, а не зав­жди жити. Все рів­но, шум ніку­ди не діне­ться.

В кіно­те­а­трах нічо­го тако­го під­хо­дя­що­го ні по часу, ні по жан­ру не зна­йшли.

Купив гре­чку в паке­ти­ках, типу пачка 4 шт., можна вки­да­ти у кип’яток, а потім тобі гото­ва пор­ція. Є ще рис вся­кий, пшо­но і т. п.

Вза­га­лі, на душі том­но. Чекаю/шукаю (на) свою музу. Ей, ти де?

Мітки: , , , ,

Начеб­то, укра­ї­ні­зу­вав цей блог на стіль­ки, на скіль­ки міг :). Думаю тепер про змі­ну дизай­ну бло­гу з вір­ша­ми.

Хавав хін­ка­лі з корей­ською мор­квою.

Мітки: ,

Жру тра­ди­цій­ну кар­то­плю пюре з аква­ма­ри­нов­ськи­ми кон­сер­ва­ми бичко­вої пар­ши­во­сті. Сіє чудо кулі­на­рії поряд­ком під­на­до­ї­ло, оскіль­ки жре­ться май­же кожен день із варі­а­ці­єю кон­серв­ної скла­до­вої. Хоча одно­го разу було ціль­но­за­мі­ня­ю­че суші на вече­рю. Кур­ви-виро­бни­ки пожло­би­ли­ся навіть на пали­чки, а тика­ти видел­кою в роз­си­пча­стий рис ще те задо­во­ле­н­ня. Зате васа­бі в кіль­ко­сті двох штук дожи­ра­ло­ся насту­пно­го дня з тією ж кар­то­плею.

Тре­ба баланс, на який тре­ба час.

Мітки: ,

Ніко­ли не читай­те полі­ти­чні інтер­нет-вида­н­ня під час обі­ду. Вони дуже пога­но впли­ва­ють на трав­ле­н­ня.

Мітки: ,

Гла­зу­нья з цибу­лею, моло­ко, було­чка з роз­плав­ле­ним росій­ським сиром і печи­во — що може бути кра­ще?

P. S. Хз як "гла­зу­нья" укра­їн­ською.

Мітки:

Сьо­го­дні роз­гіль­дяй­ський день, пер­шої пари не було (при­віт, англій­ська!), дру­гу від­пра­цю­ва­ли (метро­ло­гія), на тре­тю пили пиво (пане Рама­за­нов, той, що істо­рик, оду­жуй­те давай­те, нам ще Вам семі­на­ри зда­ва­ти… і рефе­ра­ти… гиги), на четвер­ту пару при­пер­ли­ся (фізє­га), від­пра­цю­ва­ли за 20 хви­лин і пішли. А перед тим їли хот-доги :).

В обща­гі при­па­ха­ли на від­пра­цю­ва­н­ня. Ми з Бабі­йом кра­си­ли вапном дере­ва. Я був в біло­му бала­хо­ні, мене якась дів­чи­на назва­ла при­ви­дом Каспе­ром. Чогось захо­ті­ло­ся її вапном обли­ти… Покра­си­ли все нав­круг, і самі білі були, потім в душі від­ти­ра­ли­ся. І ботін­ки. При­йшло­ся чисти­ти і кре­ми­ти їх, тепер бли­щать, як котя­чі… лапки.

Вече­ром нажа­ри­ли кар­то­шки. Наїв­ся.

Зав­тра дру­га і тре­тя пари. Буду спать.

Зга­даю, що там ще, напи­шу.

Мітки: ,

Поси­ді­ли… вчо­ра… з Ірою в Пуза­тій Хаті ну досить так при­стой­но, про­їв оста­то­чно всі свої гро­ші, мам­ка поча­ла кри­ча­ти по теле­фо­ну, чого не кажу, щоби гро­ші виси­ла­ла. Та блін, мюслі є, чай є, про­їзний є, біле­ти додо­му є. Що ще тре­ба :)?

Мітки: , ,