Ори­гі­нал.

Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року.

Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз слу­хаю. Тому зне­се­н­ня саме цьо­го Іллі­ча мене осо­бли­во зачіпає.

З тегами: , , , , ,

На цій весе­лій ноті давай­те при­га­да­є­мо, за кого я голо­су­вав на виборах.

2007‑й рік. Мені 18, насту­пно­го дня пар­ла­мент­ські вибо­ри. Від­даю свій голос за БЮТ.

2008‑й рік. Вибо­ри мера Киє­ва. Голо­сую за Турчинова.

2010‑й рік. Пре­зи­дент­ські вибо­ри. В обох турах не під­три­мую жодно­го кандидата.

2010‑й рік. Місце­ві вибо­ри. Пропустив.

2012‑й рік. Пар­ла­мент­ські вибо­ри. Голо­сую за КПУ по пар­тій­но­му спи­ску і за пред­став­ни­ка Інтер­нет-пар­тії по мажоритарці.

2014‑й рік. Поза­чер­го­ві пре­зи­дент­ські вибо­ри. Під­три­мую Гриценка.

2014‑й рік. Поза­чер­го­ві пар­ла­мент­ські вибо­ри. Від­дав свій голос за «Само­по­міч» по пар­тій­но­му спи­ску і за Слав­го­род­сько­го по мажо­ри­тар­ці (149‑й округ).

З тегами:

Дочи­тав кни­гу сина Хру­що­ва — Сер­гія — під назвою «Рожде­ние сверх­дер­жа­вы: кни­га об отце». Дуже ціка­ва, реко­мен­дую, роз­кри­ває осо­би­стість Хру­що­ва ще з одні­єї, нео­чі­ку­ва­ної, сторони.

ISBN 5–94117-097–1

З тегами: , ,

Дочи­тав кни­гу Інге­борг Фляй­шха­у­ер «Пакт. Гитлер, Ста­лин и ини­ци­а­ти­ва гер­ман­ской дипло­ма­тии. 1938–1939». 360 сто­рі­нок гли­бо­ко­го дослі­дже­н­ня, біль­ше сотні сто­рі­нок при­мі­ток із поси­ла­н­ня­ми. Оце я розу­мію — автентичність.

Гаря­че реко­мен­дую. ISBN 5–01-003212–0.

З тегами: , , ,

Дочи­тав сьо­го­дні кни­гу Роя Мєдвє­дє­ва «Н. С. Хру­щёв. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Така собі систе­ма­ти­за­ція знань про цьо­го вида­тно­го полі­ти­чно­го діяча.

Дуже тішу­ся з того, що зараз є час щось чита­ти від­сто­ро­не­не. Це нена­дов­го, зві­сно, але поки він є, чому б ним і не скористатися.

До речі, помі­тив за собою таку шту­ку: пер­шу тре­ти­ну кни­ги читаю неохо­че, а від остан­ньої не можу віді­рва­ти­ся. Це у всіх так?

З тегами: , ,