Мітки: історія

Ори­гі­нал. Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року. Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз …

У Дні­про­пе­тров­ську на місці зне­се­но­го пам’ятника Лені­ну від­кри­ли ялин­ку Read More »

Мітки: , , , , ,

На цій весе­лій ноті давай­те при­га­да­є­мо, за кого я голо­су­вав на вибо­рах. 2007‑й рік. Мені 18, насту­пно­го дня пар­ла­мент­ські вибо­ри. Від­даю свій голос за БЮТ. 2008‑й рік. Вибо­ри мера Киє­ва. Голо­сую за Тур­чи­но­ва. 2010‑й рік. Пре­зи­дент­ські вибо­ри. В обох турах не під­три­мую …

Про вибо­ри Read More »

Мітки:

Про­чи­тав кни­гу Воло­ди­ми­ра Кор­ні­ло­ва «Доне­­цко-Кри­­во­­ро­ж­ская респу­бли­ка: Рас­стре­лян­ная мечта». Зда­є­ться, акту­аль­на як ніко­ли. Реко­мен­дую.

Мітки: ,

Де ж діли­ся ті інте­лі­ген­тні облич­чя?.. В’ячеславе Макси­мо­ви­чу, ми все проср*ли.

Мітки:

Поди­вив­ся шести­се­рій­ку «Ста­лин с нами». Реко­мен­дую, досить тве­ре­за шту­ка.

Мітки: ,

Дочи­тав кни­гу сина Хру­що­ва — Сер­гія — під назвою «Рожде­ние сверх­дер­жа­вы: кни­га об отце». Дуже ціка­ва, реко­мен­дую, роз­кри­ває осо­би­стість Хру­що­ва ще з одні­єї, нео­чі­ку­ва­ної, сто­ро­ни. ISBN 5–94117–097–1

Мітки: , ,

Дочи­тав кни­гу Інге­борг Фляй­шха­у­ер «Пакт. Гитлер, Ста­лин и ини­ци­а­ти­ва гер­ман­ской дипло­ма­тии. 1938–1939». 360 сто­рі­нок гли­бо­ко­го дослі­дже­н­ня, біль­ше сотні сто­рі­нок при­мі­ток із поси­ла­н­ня­ми. Оце я розу­мію — автен­ти­чність. Гаря­че реко­мен­дую. ISBN 5–01–003212–0.

Мітки: , , ,

Дочи­тав сьо­го­дні кни­гу Роя Мєдвє­дє­ва «Н. С. Хру­щёв. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Така собі систе­ма­ти­за­ція знань про цьо­го вида­тно­го полі­ти­чно­го дія­ча. Дуже тішу­ся з того, що зараз є час щось чита­ти від­сто­ро­не­не. Це нена­дов­го, зві­сно, але поки він є, чому б ним і не ско­ри­ста­ти­ся. До …

Зно­ву про кни­ги Read More »

Мітки: , ,