Мітки: іра

Пари поча­ли­ся о 12:20, а закін­чи­ли­ся рів­но о 20:09. Не ска­жу, що це було так вже і важ­ко, все-таки виспав­ся перед тим, але непри­єм­но. Не так має йти навча­н­ня в пер­шу змі­ну, хай би і свя­та. Вно­чі сни­ла­ся Ірка, начеб­то, вона до мене повер­ну­ла­ся, і було чомусь …

Вку­сно­сті Read More »

Мітки: , ,

Зви­чай­на неді­ля. Вона при­їха­ла. Я зустрів. Усмі­хне­на. І тут враз жор­сто­ке від­чу­же­н­ня… Ніяк не можу зро­зу­мі­ти при­чин того, що ми розі­йшли­ся. Навіть якось не повер­та­є­ться язик ска­за­ти «ми», адже я був гото­вий про­ща­ти, люби­ти і ста­ра­ти­ся роби­ти все для коха­ної… Був гото­вий і жорс­тко про­і­гно­ро­ва­ний. …

Виба­чте, я не розу­мію Read More »

Мітки: ,

Ціка­во, чому після при­ми­ре­н­ня коха­ні люди тебе кида­ють? Це нело­гі­чно, це нон­сенс, це, якщо хоче­те, нехту­ва­н­ня шан­сом. Хм… Я сам…

Мітки: ,

Ірка, як би воно не було, як би я там, чи ти не сер­ди­ла­ся через будь-що, яки­ми б обста­ви­ни не були, знай, що Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ, а все інше фігня, дай посер­ди­ти­ся про­сто так тро­шки і не зва­жай.

Мітки:

Про­сто зга­да­ло­ся… На випу­скний Іра попро­си­ла в мене мій піджак, типу їй було холо­дно, а потім, коли ми поча­ли зустрі­ча­ти­ся, вона ска­за­ла, що попро­си­ла піджак тіль­ки для того, аби я її про­вів додо­му. Отак :).

Мітки: ,

Ще одне «фе» в їх сто­ро­ну. Здо­гад­ки. Чим займа­є­ться Іри­на вдо­ма? Пішла гуля­ти? З ким? По гри­би? Вже пізно. На ДК? Сьо­го­дні нема. Ні. Вона як і міль­йо­ни їй поді­бних сидить зараз грає. Хоча я того і не знаю напев­но, але чомусь так від­чу­ва­є­ться. Можуть …

Ігри Read More »

Мітки: , , ,

Зно­ву ходи­ли, зно­ву купа­ли­ся, прав­да не силь­но заго­ра­ли, бо Сон­це було за хма­ра­ми. Замо­ре­ну Іру дове­ло­ся вез­ти додо­му, а на ДК йти само­му. Дяка Дашкі, що стан­цю­ва­ла зі мною три пісні і що було з ким поси­ді­ти і потрин­ді­ти :).

Мітки: , , ,

Схо­же, що Ірі таки спо­до­ба­ло­ся купа­н­ня в літній воді. Хе-хе, зав­тра пла­ну­є­мо ще схо­ди­ти.

Мітки: ,

Це було поза­вчо­ра. Сана­то­рій. Дере­ва. Лаво­чка. Поці­лун­ки. Парк. Дере­ва. Гой­дал­ки. Поці­лун­ки. Доро­га додо­му. Очі в мобіль­ний, "мені неці­ка­во", "я тебе не слу­ха­ла". Що ж вре­­шті-решт тра­пи­ло­ся? Чому вона поча­ла себе так пово­ди­ти? Зітха­ю­чи, зга­дую, що це вже не пер­ший раз так. Ну …

І‑Сонце Read More »

Мітки:

Саме в цей день, рік тому, в цьо­му сві­ті з'явилася ще одна пара зако­ха­них. Іра і я. Рік. Один рік. Пер­ший рік. Яким він був? А різним. Як це і має бути, остан­ній рік жит­тя люди­ни в моє­му віці — рік най­біль­ших змін. І той тихий, …

1 рік Read More »

Мітки: ,