Мітки: інтерв’ю

Над­зви­чай­не інтерв’ю.

Мітки:

Бори­су Іллі­чу ско­ро 80.

Мітки:

Наро­дний артист Укра­ї­ни, кава­лер орде­нів Яро­сла­ва Мудро­го V сту­пе­ня та Мико­ли Чудо­твор­ця I сту­пе­ня, поче­сний гро­ма­дя­нин Ново­сан­жар­щи­ни і про­сто мій кумир по жит­тю Іван Васи­льо­вич Бобул на Гро­мад­сько­му.

Мітки: ,

Роз­мо­ва з ака­де­мі­ком НАН Укра­ї­ни, пое­том Бори­сом Олій­ни­ком про куль­ту­ру Укра­ї­ни на зла­мі сто­літь, тися­чо­літь. У чоти­рьох части­нах.
Read More »

Мітки: ,

Я не пере­стаю диву­ва­ти­ся тому, наскіль­ки кла­сний у наших сусі­дів Пре­зи­дент. Інтерв’ю три­ває тро­хи біль­ше годи­ни, але раджу його пов­ні­стю пере­гля­ну­ти.

Мітки: , ,

Місце­ве радіо бра­ло у мене інтерв’ю. Також, части­на вір­шів буде надру­ко­ва­на у район­ній газе­ті.

Мітки: ,