Мітки: інститут

Фотку в ман­тії із вру­че­н­ня дипло­мів я не пока­жу, бо вона жахли­ва. Нато­мість, пока­зую одну з фоток із фото­се­сії на випу­скний аль­бом.

graduates

Злі­ва напра­во: Макс, Люда, Ігор, Люда, ваш покір­ний слу­га, Люба, Денис, Юля, Діма.

Мітки: ,

MasterYoda-Unlearn

Учо­ра вида­ли няшний роже­вий диплом­чик. Роже­вий, бо з від­зна­кою. Жахі­т­тя, які пере­слі­ду­ва­ли мене 6 років, доку­мен­таль­но скін­чи­ли­ся. Але я ні про що не жал­кую.

Фото­гра­фу­вав­ся в магі­стер­ській ман­тії, шапка тіль­ки була якась зама­ла.

Тепер я гор­дий Master of Science.

ioda-odobryaet_14484191_orig_

Мітки:

Зда­вав сьо­го­дні про­пуск і клю­чі в гур­то­жи­тку. Заві­ду­вач:

— Ти ж при­ходь у гості.
— Зна­є­те… — І засмі­яв­ся.
— Що, нема бажа­н­ня?
— Совєр­шен­но.

Та вони зну­ща­ю­ться.

Мітки: ,

Пофо­то­гра­фу­ва­ли­ся на магі­стер­ський аль­бом. Ціка­во, що з того вийде, а осо­бли­во ціка­во, як вийшла порт­ре­тка.

Мітки: ,

Сесія is over. AAAABB.

Мітки: ,

На сто­рін­ку публі­ка­цій додав два сьо­го­дні­шні висту­пи — про IP АТС Asterisk і про вектор­но-фазо­вий метод для визна­че­н­ня пока­зни­ків зава­до­стій­ко­сті бага­то­по­зи­цій­них видів моду­ля­ції.

Мітки: , , , ,

От сиджу зараз в кор­пу­сі, напи­сав ХЗ інфор­ма­ти­ку, чекаю на остан­ній шанс зда­ти сесію вча­сно. Зао­дно пере­ві­рю, як ця шту­ка пише з мобіл­ки мені на сайт. Зве­ться WordMobi.

Posted by Wordmobi

Мітки: ,

Основ­на помил­ка у викла­дан­ні філо­со­фії у техні­чних ВУЗах сту­ден­там техні­чних спе­ці­аль­но­стей поля­гає у пере­ван­та­же­но­сті текс­тів, які даю­ться на опра­цю­ва­н­ня.

Техні­чній люди­ні не вла­сти­во чита­ти купу «водя­но­го» текс­ту і виби­ра­ти звід­ти якісь голов­ні ідеї, аби вло­ви­ти, що ж хотів ска­за­ти Гегель, Копнін чи Ільєн­ков.

Виправ­ля­є­ться це робо­тою викла­да­чів по витя­гу­ван­ню цих ідей з текс­тів, фор­му­ва­н­ня з них про­стих і зро­зумі­лих таблиць, а при пода­чі їх сту­ден­там — роз­жо­ву­ва­н­ня основ­них понять і прин­ци­пів, чому так.

Про­сти­ми сло­ва­ми: чесно, мені пофіг, як думав Арі­сто­тель, і з ким його порів­нює Копнін. Осо­би­сто мені важли­во те, до чого дійшли вре­шті решт роз­ду­ми щодо, напри­клад, «рас­суд­ка» і «разу­ма». Нев­же так важ­ко напи­са­ти два рече­н­ня типу «Рас­су­док — це», «Разум — це»… і все?

Осо­би­сто я ці всі їхні філо­соф­ські стру­кту­ри нама­га­ю­ся уяв­ля­ти якось ієрар­хі­чно зі зв’язками між собою. Суть техні­ка — авто­ма­ти­чний ана­ліз «на льо­ту» ска­за­но­го і напи­са­но­го, а не нама­га­н­ня зро­зу­мі­ти, як це уявив за них автор.

Ніза­чот філо­со­фам, вопсчем :).

Мітки: , ,

Вчо­ра­шній день закін­чив­ся сьо­го­дні о п’ятій ран­ку, коли була доро­бле­на (спо­ді­ва­ю­ся, вір­но) лаба по електрозв’язку. Пари, через той же самий електрозв’язок, скін­чи­ли­ся десь так під 21:00. Я люблю свій інсти­тут…

Вчо­ра таки ж поча­ли­ся якісь див­ні змі­ни в пого­ді. Дув (і зараз дує) силь­ний вітер, дів­ча­та пищать, що їх зно­сить. З вечо­ра захо­ди­ло таке, наче мав би бути все­лен­ський арма­ге­дон, але обі­йшло­ся неве­ли­ким дощем. Жаль.

Вже сьо­го­дні лабу поклав на пере­вір­ку (повер­не — буде пло­хо) і поїхав на Хре­ща­тик, поїсти гаря­чень­ко­го. Вже повер­та­ю­чись назад, почув з Май­да­ну голо­си і повер­нув туди. Зві­сно, басту­ють. Цьо­го разу газо­ви­ки. «Геть усіх» як і не було, тіль­ки купа людей в різно­ко­льо­ро­вих жиле­тках з погро­за­ми піке­ту­ва­ти Кабмін. Хай ідуть, я з ними йти був наду­мав, але пере­ду­мав.

Зараз, можли­во, спа­ти­му.

P.S. Кур­сач, як це не див­но, здав на 5 :).

Мітки: , , ,

Доки жит­тя йде з при­ко­ла­ми — воно і є нор­маль­не.

Згу­бив вчо­ра у вій­сько­во­му кор­пу­сі свої ботин­ки в кульо­чку. Ну ідіот, да.

Так влом щось роби­ти зараз, вихі­дних не було, хоч сьо­го­дні тро­шки виспав­ся (на дру­гу пару).

Мітки: ,