Мітки: інститут

Фотку в ман­тії із вру­че­н­ня дипло­мів я не пока­жу, бо вона жахли­ва. Нато­мість, пока­зую одну з фоток із фото­се­сії на випу­скний аль­бом. Злі­ва напра­во: Макс, Люда, Ігор, Люда, ваш покір­ний слу­га, Люба, Денис, Юля, Діма.

Мітки: ,

Учо­ра вида­ли няшний роже­вий диплом­чик. Роже­вий, бо з від­зна­кою. Жахі­т­тя, які пере­слі­ду­ва­ли мене 6 років, доку­мен­таль­но скін­чи­ли­ся. Але я ні про що не жал­кую. Фото­гра­фу­вав­ся в магі­стер­ській ман­тії, шапка тіль­ки була якась зама­ла. Тепер я гор­дий Master of Science.

Мітки:

Зда­вав сьо­го­дні про­пуск і клю­чі в гур­то­жи­тку. Заві­ду­вач: — Ти ж при­ходь у гості. — Зна­є­те… — І засмі­яв­ся. — Що, нема бажа­н­ня? — Совєр­шен­но. Та вони зну­ща­ю­ться.

Мітки: ,

Пофо­то­гра­фу­ва­ли­ся на магі­стер­ський аль­бом. Ціка­во, що з того вийде, а осо­бли­во ціка­во, як вийшла порт­ре­тка.

Мітки: ,

Сесія is over. AAAABB.

Мітки: ,

На сто­рін­ку публі­ка­цій додав два сьо­го­дні­шні висту­пи — про IP АТС Asterisk і про векто­р­но-фазо­­вий метод для визна­че­н­ня пока­зни­ків зава­до­стій­ко­сті бага­то­по­зи­цій­них видів моду­ля­ції.

Мітки: , , , ,

От сиджу зараз в кор­пу­сі, напи­сав ХЗ інфор­ма­ти­ку, чекаю на остан­ній шанс зда­ти сесію вча­сно. Зао­дно пере­ві­рю, як ця шту­ка пише з мобіл­ки мені на сайт. Зве­ться WordMobi. Posted by Wordmobi

Мітки: ,

Основ­на помил­ка у викла­дан­ні філо­со­фії у техні­чних ВУЗах сту­ден­там техні­чних спе­ці­аль­но­стей поля­гає у пере­ван­та­же­но­сті текс­тів, які даю­ться на опра­цю­ва­н­ня. Техні­чній люди­ні не вла­сти­во чита­ти купу «водя­но­го» текс­ту і виби­ра­ти звід­ти якісь голов­ні ідеї, аби вло­ви­ти, що ж хотів ска­за­ти Гегель, Копнін чи Ільєн­ков. Виправ­ля­є­ться це …

Філо­со­фія у ВУЗах Read More »

Мітки: , ,

Вчо­ра­шній день закін­чив­ся сьо­го­дні о п’ятій ран­ку, коли була доро­бле­на (спо­ді­ва­ю­ся, вір­но) лаба по електрозв’язку. Пари, через той же самий електрозв’язок, скін­чи­ли­ся десь так під 21:00. Я люблю свій інсти­тут… Вчо­ра таки ж поча­ли­ся якісь див­ні змі­ни в пого­ді. Дув (і зараз дує) силь­ний …

І сміх, і гріх Read More »

Мітки: , , ,

Доки жит­тя йде з при­ко­ла­ми — воно і є нор­маль­не. Згу­бив вчо­ра у вій­сько­во­му кор­пу­сі свої ботин­ки в кульо­чку. Ну ідіот, да. Так влом щось роби­ти зараз, вихі­дних не було, хоч сьо­го­дні тро­шки виспав­ся (на дру­гу пару).

Мітки: ,