Мітки: ідіоти

При­свя­чу­є­ться тим, хто поза-поза­ми­ну­лої і цієї субо­ти зава­жав мені слу­ха­ти кла­си­ку, не в тему апло­ду­ю­чи між части­на­ми одно­го тво­ру.

BCkBoRyCQAA8dW2

Мітки: , ,

Іно­ді (ну ОК, дово­лі часто, насправ­ді) я думаю, що чисти­ти тре­ба не тіль­ки уря­до­ві стру­кту­ри, але ще й засо­би масо­вої інфор­ма­ції. При­чо­му, роби­ти це так, як зараз роблять із ДАІ — ану­лю­ва­ти всім акре­ди­та­цію, забо­ро­ни­ти займа­ти­ся жур­на­ліст­ською діяль­ні­стю і дати доро­гу… хм, а кому ж дава­ти доро­гу?

Від­кри­ва­є­мо, напри­клад, сер­йо­зний сайт сер­йо­зно­го Укр­ін­фор­ма і чита­є­мо:

vr

Для тих, у кого з очи­ма пога­но, повто­рю. Укр­ін­форм пише про те, що не буде засі­да­н­ня, циту­ю­чи Муста­фу, який напи­сав, що не буде сесії. Сучі жур­на­лю­ги вза­га­лі від­рі­зня­ють ці сло­ва між собою? Кого пона­би­ра­ли на робо­ту? Хто видає людям інфор­ма­цію? І чого ж ви хоче­те в цій кра­ї­ні, якщо такі ідіо­ти вида­ють таку інфор­ма­цію, не осми­слю­ю­чи зна­че­н­ня слів? Мало їм було про­сто чита­ти фейс­бу­чек і вту­пу копі­па­сти­ти все, що там пона­пи­су­ють, на голов­ні сто­рін­ки про­від­них видань. Тепер мода на імбе­циль­ність, віді­мо.

Мітки:

Тиць.

Не чіпай­те Ком­со­мольськ, вирод­ки!

Мітки:

Звід­си.

"Иосиф Давыдо­вич, Вале­рий Федо­ро­вич, мы с вами. Если они все Шар­ли, то мы с вами все Кобзо­ны и мы с вами все Рашки­ны", — отме­тил Нико­нов.

Нага­даю, хто не в кур­сі, що ще в дале­ко­му 1988-му році було ска­за­но:

Бесе­ды на сон­ных кухнях,
Тан­цы на пья­ных сто­лах,
Где музы облю­бо­ва­ли сор­ти­ры,
А боги живут в зер­ка­лах.
Где каждый в душе — Сид Вишес,
А на деле — Иосиф Кобзон.
Где так сто­ек девиз: «Кто рань­ше успе­ет: ты или он?»

Мітки:

Жесть. Явка на вибо­рах мера Москви скла­ла тро­хи біль­ше за 32%. ОК, тре­ти­на. Поло­ви­на з тих, хто при­йшов, про­го­ло­су­ва­ли за Собя­ні­на. Так це що, вихо­дить, що мера вибра­ли голо­са­ми 16% жите­лів?

Мітки:

Читаю сьо­го­дні на укра­їн­сько­му РБК:

"Аль-Кайє­да" від­хре­сти­ла­ся від тера­ктів у Ліва­ні, зви­ну­ва­тив­ши шиї­тів

Не дійшло? Чита­є­мо ще раз:

"Аль-Кайє­да" від­хре­сти­ла­ся

І ще раз:

"Аль-Кайє­да" від­хре­сти­ла­ся

Кому ще не дійшло?

Мітки:

Сьо­го­дні у 18-му тро­лей­бу­сі спо­сте­рі­гав чер­го­ву пере­пал­ку між жіно­чка­ми, які вчи­ня­ли кон­троль на лінії, та яко­юсь наглою паса­жир­кою. Суть навіть не в кон­флі­кті, а в тому, що хтось із паса­жи­рів узяв­ся зні­ма­ти це дій­ство на каме­ру, а одна з кон­тро­ле­рок нама­га­ла­ся вихо­пи­ти теле­фон пря­мо з рук зі сло­ва­ми «дока­жіть своє пра­во на зйом­ку».

Я, зві­сно, гума­ніст і вся­ке таке, але, все ж, хочу спи­та­ти: коли, вре­шті-решт, вимруть дино­зав­ри?

Мітки: ,

Учо­ра моє натхне­н­ня зно­ву пове­ло мене на зібра­н­ня люби­те­лів настіль­них ігор у ПХ на Кон­тра­кто­вій. Цьо­го разу було дофі­га наро­ду, і в кім­на­ті для дітей було душно, осо­бли­во під кінець.

Тим не мен­ше, спо­ча­тку гра­ли в якісь мозго­ви­но­ся­щі хре­сти­ки-нули­ки дерев’яними куби­ка­ми з пере­ста­нов­ка­ми, а потім, біль­шою ком­па­ні­єю, в таку гру, де потрі­бно буду­ва­ти залі­зни­чні мар­шру­ти між міста­ми Євро­пи. Назву гри, зві­сно, не пам’ятаю. Спо­ча­тку пра­ви­ла вида­ли­ся дуже мутор­ни­ми (та і вза­га­лі мені важ­ко спри­йма­ти поясне­н­ня алго­ри­тмів жеста­ми й мімі­кою без блок-схем), але потім пішло нор­маль­но.

Ще сьо­го­дні Вели­ка Кише­ня в облич­чі яко­гось охо­рон­ця (точні­ше, жіно­чки-охо­рон­ця) зро­би­ла вели­ку помил­ку, не пустив­ши мене з рюк­за­ком, коли рам­ка на вхо­ді (!!!) запи­ща­ла. Ска­за­ли, щоб я все зали­шав, а свій нена­гля­дний ноут носив у мага­зи­ні в руках. Ще чого. Дове­ло­ся ску­пля­ти­ся в іншо­му місці, хоча й там на вихо­ді в мене щось запи­ща­ло. Але в цьо­му випад­ку виста­чи­ло про­стої пере­вір­ки чека.

Ціка­во, який уку­рок нала­што­вує їм рам­ки?

Мітки: , ,

Про­слу­хав под­каст Кабі.нету з Любою Яким­чук.

Жах.

Вида­ва­ти гра­фо­ман­ство за футу­ризм — то тре­ба вмі­ти.

Вида­ва­ти висо­ке за попсу — то тре­ба ТАК «вчи­ти­ся» спри­йма­ти.

З таки­ми тем­па­ми… чорт… вона зустрі­ча­ла­ся зі шко­ля­ра­ми… гра­фо­ма­нів тре спир­ту­ва­ти. Ізо­лю­ва­ти від суспіль­ства, лишив­ши декіль­ка для ета­лон­но­го порів­ня­н­ня з інши­ми.

Мітки: , ,

Нена­ви­джу це «свя­то» хоча б через те, що люди ста­ра­ю­ться зро­би­ти якусь гидо­ту.

Окре­мий при­віт Фар­ка­л­лє­ру і його дитин­ству, яке загра­ло самі_знаєте_де.

Мітки: