Мітки: євромайдан

7‑го числа ходив роби­ти тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Усі вони досту­пні в окре­мо­му аль­бо­мі, а під катом — неве­ли­кий репор­таж.
Read More »

Мітки: , , , ,

Я тут рід­ко пишу про полі­ти­ку, та й уза­га­лі, нама­га­ю­ся не писа­ти про неї, але.

Опо­зи­ція може вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та вже у пер­шо­му турі вибо­рів Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Про це заявив лідер фра­кції "Удар" Віта­лій Кли­чко в ефі­рі про­гра­ми "Шустер LIVE".

"Є впев­не­ність в тому, що ми змо­же­мо об'єднати наші зуси­л­ля. Біль­ше того, я впев­не­ний, що ми змо­же­мо вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та не тіль­ки в дру­го­му турі, про який ми вже домо­ви­ли­ся, а вже і в пер­шо­му", — ска­зав він.

"І я впев­не­ний, що новий Пре­зи­дент, новий уряд змо­же… Не змо­же — а під­пи­ше асо­ці­а­цію з ЄС. І укра­їн­ці ста­нуть жити за євро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. І це наше зав­да­н­ня", — додав Кли­чко.

Ще раз:

І укра­їн­ці ста­нуть жити за євро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми. І це наше зав­да­н­ня

А тепер від­кри­ва­є­мо текст Про­гра­ми XXII З’їзду КПРС:

…Пар­тия тор­же­ствен­но про­во­згла­ша­ет: ныне­шнее поко­ле­ние совет­ских людей будет жить при ком­му­ни­зме!..

…Наши цели ясны, зада­чи опре­де­ле­ны, за рабо­ту, това­ри­щи!..

Я ні в яко­му разі не хочу при­мен­шу­ва­ти тут осо­би­стість Мики­ти Сер­гі­йо­ви­ча в істо­рії (біль­ше того, не при­хо­вую, що саме як осо­би­стість він мені най­біль­ше сим­па­ти­чний), але над­то ціка­ві вже вима­льо­ву­ю­ться пара­ле­лі. Поді­бно­сті. Витки спі­ра­лі.

І я не хочу, щоб пра­гне­н­ня до чітко окре­сле­них цілей зно­ву ста­ви­ли­ся в рам­ки полі­ти­чних пар­тій.

Мітки: