Мітки: школа

Поси­ді­ли з Сань­ком, попи­ли пива (осо­би­сто я літру пше­ни­чно­го), від­мі­ти­ли, коро­тше, так, як тре­ба. Істо­рія, зви­чай­но, 12 :).

Мітки: ,

Здав. Ще не знаю оцін­ки (тіль­ки-но вийшов з кабі­не­ту), але від­чу­ваю що все гут. Почав чита­ти Стру­га­цьких "Дни затме­ния". Зви­чай­но, подо­ба­є­ться, твір навіть з при­ко­ла­ми, ржа­чний.

Мітки: ,

Тре хоч повчи­ти, а то у п'ятницю екза­мен. Зате він остан­ній :). А вза­га­лі, все почи­нає набри­да­ти.

Мітки:

Пишу з екза­ме­ну по інфор­ма­ти­ці. Здав :)))). Вчо­ра дочи­тав Чапе­ка "Белая болезнь". Спо­до­ба­ло­ся. А зараз читаю Стру­га­цьких "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"". Кла­сно :).

Мітки: ,

Іду на 17:00 на ста­діон. Буде гран­діо­зний фут­бол — "Зв'язківець" — Попо­во. Вчо­ра з Коля­ном поси­ді­ли, пив­ка попи­ли. В таку жару якраз. А перед тим хотів на тан­ці. Посмі­яв­ся хоч, та і сам тро­хи… гм… якщо так можна ска­за­ти, то потан­цю­вав. Дочи­тав Стру­га­цьких …

Фут­бол Read More »

Мітки: , ,

12

Мітки:

Напи­сав і це. Прав­да, важ­ко, жар­ко, бага­то писа­ти (7 хилих задач, кожну з яких роз­пи­су­ва­ти хто-зна наві­що на кіль­ка сто­рі­нок). P.S. Окре­ме спа­си­бі Ірі за такі малень­кі листо­чки, де було щось схо­же на розв'язки :))))).

Мітки: ,

Наче, 12. Але ж поми­л­ка-то була ;). Почав чита­ти  Танен­ба­у­ма "Опе­ра­ци­он­ные систе­мы. Разра­бо­тка и реа­ли­за­ция". Пру­ся. Тре­ба схо­дить від­мі­ти­ти зда­чу чер­го­во­го екза­ме­ну.

Мітки: ,

При­йшов додо­му і зро­зу­мів, що зро­бив одне зав­да­н­ня непра­виль­но. Гм, балів 10 має бути, хай би йому чорт. Купив нову ручку.

Мітки:

Бо я наре­шті при­кру­тив suspend2ram і suspend2disk. Дяку­ю­чи фору­му Лафо­кса. Був сьо­го­дні на кон­суль­та­ції з алге­бри. Також був гар­но поли­тий сло­ва­ми кла­сно­го керів­ни­ка в адре­су всьо­го кла­су. Ужас… Схо­див на пошту, забрав Linux Mint 3.0 "Cassandra". Пра­цює, я задо­во­ле­ний.

Мітки: , ,