Мітки: школа

Роз­бу­ди­ла Дашка без чогось 10. На 11 разом пішли до шко­ли, були і в її мам­ки, і у Вален­ти­ни Андрі­їв­ни, і у Оль­ги Мико­ла­їв­ни, і у пані Авдє­є­вої, і в Ната­лі Гри­го­рів­ни, і в Ната­лі Мико­ла­їв­ни… І бачи­ли ще бага­то кого. В основ­но­му, зри­ва­ли дітям уро­ки.

Деякі 7‑мі кла­си — убій­ство. А 11-ті кла­си вже на від­по­чин­ку, у них почав­ся віль­ний час під­го­тов­ки до ЗНО. Бідня­шки.

Дім­кі, бра­ту мен­шо­му Тані Кулик, успі­шно був нала­што­ва­ний комп. Він­да + купа софта.

Вишня і сли­ва пере­мо­же­ні. Гіл­ка сли­ви вкі­нець роз­пи­ля­на і successfully від­не­се­на на погре­баль­не вогни­ще. А нічо­го зату­ля­ти яблу­ню.

Нова фря­ха кача­є­ться. З коло­нок Арія, Within Temptation та інша хоро­ша музи­ка.

Мітки: , , ,

Похід у шко­лу. Про­ве­де­ний урок біо­ло­гії у 8‑му кла­сі. Роз­мо­ви з вчи­те­ля­ми.

Поїзд­ка в Заче­пи­лів­ку до роди­чів на вело­си­пе­ді.

Карел Чапек.

Вечір­ні ката­н­ня на вело­си­пе­ді Сан­жа­ра­ми. Допо­ма­гає роз­ві­я­ти­ся і, водно­час, скон­цен­тру­ва­ти­ся. Докон­цен­тру­вав­ся до спо­га­дів про Ірку. Так і катав­ся пів­го­ди­ни, роз­ду­му­ю­чи, чому так ста­ло­ся.

Вече­ря. Салат з реди­ски.

«Ва-бан­къ» на 4 колон­ки, flac.

Мітки: , ,

Нови­на на ЛОРі.

Вчо­ра був у шко­лі, там, як зав­жди, кла­сно, тіль­ки все біль­ше і біль­ше незна­йо­мих дітей. Ната­ля Гри­го­рів­на взя­ла собі чудний клас, дітки – толк буде, та і на нас чимось схо­жі. Пообі­цяв Аллі Ана­то­лі­їв­ні, як вийде збір­ка, пере­да­ти екзем­пляр в шко­лу (аби ж тіль­ки вийшла…).

Їм каву­на.

Мітки: , ,

Пер­ша ніч літа… І за кіль­ка годин — пер­ший день. Не спи­ться. Напи­сав поло­ви­ну лабо­ра­тор­ної по інфор­ма­ти­ці (PHP).

Літо… Роз­див­ляв­ся вчо­ра­шні фото­гра­фії з остан­ньо­го дзво­ни­ка. Це пер­ший дзво­ник, на яко­му мене нема. Сум­но. Не боля­че, але заздрі­сно. Дів­ча­тка у фар­ту­шках, солі­дні хло­пці у піджа­ках… Кві­ти… Сон­це… Остан­ній день весни.

Може, про­сто захо­ті­ло­ся дико додо­му. Але випу­скний я про­пу­щу так же, як і остан­ній дзво­ник…

Повер­ніть мені моє літо 2007-го року!!!

P. S. Були в Ітлі­ни в гостях.

Мітки: , , ,

Поїха­ла Іра вно­чі… Тепер сам.

Був у шко­лі. Бага­то кого бачив, в тому числі і деко­го, бага­то чого чув. Тре­ба ще буде схо­ди­ти. Там кла­сно.

P. S.

IQ: Ваш IQ 130

Клас­си­фи­ка­ция: высо­кий резуль­тат

% насе­ле­ния: таким IQ обла­да­ет 10 про­цен­тов насе­ле­ния

Мітки: , ,

Сиджу, нала­што­вую її ноут. Все завів, а от звук чомусь не хоче ну ніяк пра­цю­ва­ти. У вісті три­кля­тій пра­цю­вав, у Дебі тим біль­ше, а в хепе нів­ка­кую. От тепер мега­бай­та­ми качаю дро­ва і став­лю їх, під­би­раю, та щось не дуже воно лашту­є­ться заво­ди­ти­ся…

Був на свя­тко­во­му мітин­гу, бачив части­ну одно­кла­сни­ків і вчи­те­лів. Зра­ді­ли, як мене поба­чи­ли. Ска­за­ли, що схуд. Нє, швид­ше за все охляв.

Уве­че­рі намі­ча­є­ться гуля­н­ня. Ну і шашли­чок на батьків День наро­дже­н­ня теж, само собою :).

Жит­тя тут чудо­ве, але зав­тра дове­де­ться їха­ти.

Иииих.….

Мітки: , ,

На про­ха­н­ня тру­дя­щих викла­даю фотку, де я і Іру­ня (це на випу­скний було).

Мітки: , ,

Від­був випу­скний, все про­йшло начеб­то нічо­го так, ніхто під забо­ром не валяв­ся :). Феєр­верк вла­шту­ва­ли гар­ний, ну і медаль… гм-гм… :).

Тіль­ки про­снув­ся, зараз їха­ти­му в Заче­пи­лів­ку.

P.S. Іра, дякую за каву, без неї я б не дійшов.

Мітки: ,

Зав­тра випу­скний, але я не хочу зов­сім про це дума­ти.

Сьо­го­дні виклав новий твір, цей раз про­зою.

Бага­то думав над тим, яко­го дідь­ка я так гли­бо­ко зако­ху­ю­ся. Ріше­н­ня не зна­йшов, не зна­йшов вин­них (ну хіба сам, зви­чай­но, біль­ше того, так і є), не зна­йшов, як цю "пошесть" пере­бо­ро­ти, біль­ше того, що най­біль­ше б'є по голо­ві — неро­зу­мі­н­ня. Не зі сво­го боку. З її :).

Будем дума­ти, що все це ефе­мер­не.

Мітки: , ,

Угу, віль­но диха­є­ться віль­ним пові­трям :). Дожи­ваю остан­ні дні до випу­скно­го, а там, далі, в Київ, і, якщо все буде добре, на роз­ко­пки.

Дочи­тав "Дни затме­ния". Почав чита­ти Сол­жне­ці­ни­ца "В кру­ге пер­вом". Пара­лель­но почну чита­ти А. Стру­га­цько­го "Дья­вол сре­ди людей".

Назби­рав купу папе­рів, зоши­тів за всю шко­лу, тре­ба пали­ти.

Напи­сав ново­го вір­ша і виклав на сайт.

Мітки: , ,