Мітки: чай

У цей дер­жав­но неспо­кій­ний вечір можу запро­по­ну­ва­ти свій рецепт чаю.

На вели­ку чашку тро­хи м’яти, тро­хи липи, тро­хи рома­шки, п’ять ягід роз­дав­ле­ної шипши­ни, тро­хи чисто чор­но­го кру­пно­ли­сто­во­го чаю. Зали­ва­є­ться кип’ятком, закри­ва­є­ться блюд­цем і насто­ю­є­ться хви­лин 5.

Потім надли­шки тра­ви можна вийня­ти, щоб не зава­жа­ла пити. Після цьо­го бере­ться пів­сто­пки п’ятизіркового конья­ку і вили­ва­є­ться пря­мо в чай.

І спро­буй­те ска­за­ти, що не сма­чно і не кори­сно.

Мітки: ,

Нади­бав дуже кори­сну ста­т­тю про чай. Тепер я зро­зу­мів, чому влі­тку потрі­бно пити гаря­чі напої, а не холо­дні.

Мітки: , ,

…і знов з Бабі­йов­сько­го ноу­та. Я йому тут поста­вив Ліну­кса (КУбун­ту 8.04 з КДЕ4), то тепер якось зви­чні­ше пра­цю­ва­ти. І Оле­гу теж, але Бабій у біль­шо­му захва­ті.

Так от… Ноут здав на чер­го­ві огля­ди­ни, вер­ди­кта ще не знаю, не теле­фо­ну­ва­ли мені, чекаю оце, чекаю. Є надія на новий, так ска­зав батько, чому я, наїв­на малень­ка істо­та, вірю, ба навіть спо­ді­ва­ю­ся і вся­ке таке, бо інстру­мент інстру­мен­том, а є ще зви­чка, енер­ге­ти­ка і робо­та… І настрій.

Сумую за Іри­ною. Сидить собі вдо­ма, а я тут. Біль­ше голо­са в теле­фо­ні нічо­го не можу почу­ти. А поба­чи­ти вза­га­лі нічо­го.

Напи­сав ново­го тво­ра. Див­на задум­ка така з'явилася — зобра­зи­ти дів­чат в але­го­ри­чній фор­мі — кві­та­ми в саду. Писав з сво­го досві­ду, лиша­є­ться лише його з чер­не­тки пере­тво­ри­ти на закін­че­ну і від­шлі­фо­ва­ну дум­ку, а потім оци­фру­ва­ти і викла­сти до купи з інши­ми кре­а­ти­ва­ми.

Да… Був 9‑го на пара­ді в Сан­жа­рах, про­йшов­ся в коло­ні, дуже спо­до­ба­ло­ся, чого, вла­сне, і чекав, незва­жа­ю­чи на вра­ні­шній холод і дощ, який спро­бу­вав зава­ди­ти свя­щен­но­му дій­ству. Це було в п'ятницю. Субо­тні­шнім днем від­був до Кре­мен­чу­го­гра­да, аби стрі­ти­ся з паном Блей­зом, Фей­том і Руфу­сом, послу­ха­ти роз­по­віді про чер­го­ві лицар­ські бої, вислу­ха­ти всі­ля­кі дум­ки з при­во­ду всі­ля­ких нови­нок, поїсти піцу і попи­ти пив­ка, побро­ди­ти містом і поза­гля­да­ти в музи­чні мага­зи­ни… При­єм­но про­ве­де­ний час, чорт заби­рай, люблю я такі ком­па­нії!

Повер­нув­шись, забіг до Іри (суве­нір­чик їй купив), а вве­че­рі на диско­те­ку до одно­кла­сни­ків.

Що ще… води не було в гур­то­жи­тку, тіль­ки сьо­го­дні дали гаря­чу, то хоч ску­пав­ся :). Зав­тра­шньо­го, або, ско­ріш за все, після­зав­тра­шньо­го дня поста­ра­ю­ся пана Фар­кал­ле­ра з його одві­чни­ми супу­тни­ка­ми витя­гну­ти кудись на пиво.

А поки думаю про чай, хочу зни­кну­ти геть і сумую за сво­їм Соне­чком…

Мітки: , , , , , ,

Читаю вір­ші на ГАКу і п'ю гаря­чий чор­ний чай…

Мітки: , ,