Мітки: цікаве

Між дво­ма фір­ма­ми під­ня­тий SIP-транк, і ось так вигля­дає його тра­фік у ста­ні idle (вихі­дні були якраз).

sip_heartbeat

А це тра­фік на запа­сно­му інтер­нет-кана­лі у нас в офі­сі. По ньо­му регу­ляр­но шле­ться ICMP для пере­вір­ки ста­ну вла­сне кана­лу. Пер­ший вели­кий про­вал на гра­фі­ку — це виру­бле­не сві­тло (запа­сна опти­ка без ДБЖ), дру­гий малень­кий — це недо­сту­пність кіль­кох вузлів пін­гу­ва­н­ня.

pinging

Мітки: ,

Нади­бав дуже кори­сну ста­т­тю про чай. Тепер я зро­зу­мів, чому влі­тку потрі­бно пити гаря­чі напої, а не холо­дні.

Мітки: , ,