Мітки: ця країна

Гг, у нашо­му пар­ку сьо­го­дні ввесь вечір това­ри­ші мілі­ці­ян­ти шмо­на­ють за палі­н­ня в гро­мад­сько­му місці. Якби ж це було не тіль­ки сьо­го­дні. І на лапу якби не бра­ли.

Мітки:

Вияв­ля­є­ться, у нас не тіль­ки випи­са­ти­ся про­бле­ма­ти­чно (як-от із гур­то­жи­тку в уні­вер­си­те­ті, напри­клад, коли вся коло­тне­ча три­ва­ла кіль­ка тижнів), а ще й про­пи­са­ти­ся. Тиждень цілий витра­тив на це, але тепер із чистою сові­стю можу ска­за­ти, що рік завер­ше­но, і почи­на­ю­ться ті кіль­ка днів до кален­дар­но­го кін­ця, про­тя­гом яких уза­га­лі можна нічо­го не роби­ти.

Звіт за рік допи­са­ний і очі­кує на авто­ма­ти­чне опу­блі­ку­ва­н­ня 31-го числа.

Мітки: ,