Мітки: хазяйці на замітку

Ну і ще два кори­сних скри­пта. Пер­ший — для копі­ю­ва­н­ня гро­мі­зд­ких ката­ло­гів з купою фай­лів: ➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash   tar ‑cf — $1 | mbuffer ‑m 8G | tar ‑x ‑C $2➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash tar ‑cf — …

mbuffer/pv Read More »

Мітки: ,

Мав наго­ду зате­сти­ти це чудо. Дома­шній сер­вак пер­ший тиждень сто­яв без моні­то­ра, а деба­жи­ти ядро тре­ба було, бо воно пада­ло. Хитрість в тому, що при­ймач пові­дом­лень мав бути в іншій під­ме­ре­жі. Май­же всі ману­а­ли пишуть, що тре­ба, щоб при­ймач був у тій самій під­ме­ре­жі, …

netconsole Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні я пока­жу дещо з того, чим займав­ся в інсти­ту­ті, і чого зно­ву тор­кнув­ся впро­довж остан­ньо­го тижня. Пода­на інфор­ма­ція поді­ле­на на дві части­ни, пер­ша при­зна­че­на для тих, хто поня­т­тя не має, про що вза­га­лі може йти мова, дру­га буде по суті.

Мітки: , ,

Викла­дую нову вер­сію сво­го скри­пта aping. Код тро­хи під­чи­стив від непо­тре­бу, а ще тепер він виво­дить мен­ше смі­т­тя. #!/usr/bin/env bash   number=0 successed=0 failed=0 timeout=1   if [[ "-$1" == "-" ]] then echo "Usage: `basename "$0"` <hostname | IP>" exit …

aping improved Read More »

Мітки: , ,

Якщо про­вай­дер на IP-АТС заве­де­ний як зви­чай­ний юзер через register, а номе­рів на ньо­му висить кіль­ка, то роз­рі­зня­ти, на який же саме номер зате­ле­фо­ну­ва­ли, не так про­сто. При­найм­ні, мені так зда­ло­ся. Однак зна­йшло­ся ріше­н­ня, і воно поля­гає в пря­мо­му роз­би­ран­ні заго­лов­ків SIP. Ось …

Хитро­щі SIP Read More »

Мітки: , , ,

У цей дер­жав­но неспо­кій­ний вечір можу запро­по­ну­ва­ти свій рецепт чаю. На вели­ку чашку тро­хи м’яти, тро­хи липи, тро­хи рома­шки, п’ять ягід роз­дав­ле­ної шипши­ни, тро­хи чисто чор­но­го кру­пно­ли­сто­во­го чаю. Зали­ва­є­ться кип’ятком, закри­ва­є­ться блюд­цем і насто­ю­є­ться хви­лин 5. Потім надли­шки тра­ви можна вийня­ти, …

Вку­сня­шки Read More »

Мітки: ,

Оскіль­ки біль­шість про­це­со­рів зараз — бага­то­ядер­ні, арче­во­ду в радість вико­ри­сто­ву­ва­ти кіль­ка пото­ків, щоб дії вико­ну­ва­ли­ся швид­ше. Напри­клад, якщо під­пра­ви­ти /etc/makepkg.conf, можна заста­ви­ти паке­ти не тіль­ки ком­пі­лю­ва­ти­ся швид­ше: MAKEFLAGS="-j4"MAKEFLAGS="-j4" а ще й зби­ра­ти­ся в тар­бо­ли з вико­ри­ста­н­ням пара­лель­них алго­ри­тмів сти­сне­н­ня: COMPRESSGZ=(pigz ‑c ‑f ‑n) COMPRESSBZ2=(pbzip2 ‑c …

Малень­кі трю­ки арче­во­да Read More »

Мітки: ,

Якщо ваш сер­ва­чок з Асте­рі­ском сидить за ліну­ксо­вим NAT'ом, а на само­му мар­шру­ти­за­то­рі тре­ба пере­клю­ча­ти­ся між основ­ним кана­лом і резерв­ним (з різни­ми зов­ні­шні­ми IP-адре­­са­­ми), не забудь­те дава­ти коман­ду sudo conntrack ‑Fsudo conntrack ‑F щоб кля­тий Асте­ріск не пові­сив SIP-тра­н­ки з напи­сом «Request sent».

Мітки: , ,

Рік тому еле­ктрон­ні ваги піді мною ледь не зашка­лю­ва­ли, пока­зу­ю­чи захмар­ні й без­со­ві­сні 95 кг. За час навча­н­ня в інсти­ту­ті, про­жи­ва­н­ня в гур­то­жи­тку я роз­до­брів щонай­мен­ше на 10 кг, до того ж, ще вдо­ма, мене году­ва­ли часто про­сто надли­шко­во, хоча я цьо­го точно не усві­дом­лю­вав. …

Про масу Read More »

Мітки:

Я, зда­є­ться, вже попе­ре­джав, що від­мов­ля­ти­му­ся від Skype пов­ні­стю. Дов­гий час я кори­сту­ю­ся Jabber'ом (наба­га­то дов­ше, ніж Skype, між іншим), який мене пов­ні­стю вла­што­вує. Остан­ньою кра­плею, яка пере­пов­ни­ла чашу мого тер­пі­н­ня, ста­ли зві­ти про те, що вся пере­пи­ска між кори­сту­ва­ча­ми Skype …

Про Jabber і Skype Read More »

Мітки: ,