Мітки: фільми

У субо­ту вла­шту­ва­ли виїзні поси­день­ки Метро­фо­ру­му в пабі «Орех» на Чер­во­но­ар­мій­ській. Кла­сна ком­па­нія, були як про­фе­сій­ні інду­стрі­аль­ні фото­гра­фи, так і пра­ців­ни­ки метро. А сам паб атмо­сфер­ний тим, що ара­хіс там можна лущи­ти пря­мо на під­ло­гу. І кида­ти­ся ним. А в неді­лю доди­вив­ся весь Ваві­лон 5.

Мітки: ,

«Cloud Atlas» — мега­кла­сна задум­ка, мега­по­псо­ва реа­лі­за­ція. «Любо­вь» (Amour) — суціль­на силь­на тра­гі­у­ни­ла досто­єв­щи­на. Навіть не знаю, чи вар­то ради­ти на щось із цьо­го йти.

Мітки:

Водив мене сьо­го­дні одно­гру­пник диви­ти­ся фільм про Воло­ди­ми­ра Яко­ви­ча Моти­ля — режи­се­ра «Біло­го сон­ця пусте­лі» й інших відо­мих філь­мів. Май­же дво­го­дин­ний фільм зро­бив його онук, він же його нам і пре­зен­ту­вав. Я до цьо­го цією осо­би­сті­стю не ціка­вив­ся, але сам фільм поди­вив­ся із

Мітки: , ,

Доди­вив­ся пов­ні­стю Stargate. Тепер от думаю, за що бра­ти­ся далі. Мабуть, за голо­ву ;).

Мітки: ,

Бага­то­се­зон­ну епо­пею Стар Тре­ка (абсо­лю­тно все, крім муль­ти­ків) завер­ше­но. Я в захва­ті.

Мітки: , ,

Востан­нє сни­ла­ся якась дур­ня, яка, в прин­ци­пі, осно­ва­на на реаль­но­му сприйнят­ті, але до того спе­ци­фі­чна і ради­каль­на, що я не думаю, що вона вар­та бути при­ве­де­ною тут. Був з Бе на Хре­ща­ти­ку і Кон­тра­кто­вій. На Кон­тра­кто­вій був якийсь кон­церт (біс їх зна який, щось типу

Мітки: , , , ,

12-та серія, від­прав­ле­н­ня Кет поїздом «Берн—Париж». Вагон. Напис росій­ською мовою «ТАРА 58 т».

Мітки: ,

Остан­нім часом якщо і див­лю­ся (зазви­чай рід­ко), то тіль­ки доку­мен­таль­ні філь­ми. Чому? Можли­во, набри­дло ігро­ве кіно як таке, з його апрі­о­рі пока­зу­шним хара­кте­ром. Не хоче­ться бачи­ти уяв­ний світ, хоче­ться диви­ти­ся і ана­лі­зу­ва­ти те, що є насправ­ді, або те, що було колись і зна­чною мірою впли­ну­ло

Мітки: ,

А це зна­чить, що зима вже насту­пає. Вчо­ра доди­вив­ся «17 мгно­ве­ний весны». Тішу­ся з цьо­го.

Мітки: ,

Ходи­ли з Ірою на цей фільм. Кла­сно, але якби мене про то попе­ре­ди­ли, та ще і місця були не в пер­шо­му ряду, то вза­га­лі супер…

Мітки: ,
Top