Мітки: фільми

Напев­но, я одним із пер­ших в Укра­ї­ні замо­вив кни­гу Сер­гія Попо­ва «Супе­ро­бъе­кты: звёзды разме­ром с город». Чита­є­ться вона дуже лег­ко, мате­рі­ал пода­ний про­сто і зро­зумі­ло. Окрім самої кни­ги можу ще поре­ко­мен­ду­ва­ти лекції Сер­гія Бори­со­ви­ча на ПостНа­у­ці — він дуже добре вміє гово­ри­ти про­сто про скла­дні …

Кни­ги і кіно Read More »

Мітки: ,

Мар­сі­а­нин. Книж­ку не читав, але фільм дуже спо­до­бав­ся (за виклю­че­н­ням кіль­кох неаде­ква­тних момен­тів). Це був нічний сеанс у кіно. Суть, напев­но, пере­по­від­а­ти не вар­то, хто не бачив чи не зміг поба­чи­ти, ще поди­ви­ться колись. Дар богів. У нас тут про­хо­див фести­валь ново­го …

Тиждень кіно Read More »

Мітки:

Дочи­тав мему­а­ри радян­сько­го посла в Англії Май­сько­го «Воспо­ми­на­ния совет­ско­го дипло­ма­та», а також кни­гу Тру­ха­нов­сько­го «Уин­стон Чер­чилль. Поли­ти­че­ская био­гра­фия». Узяв­ся за Шимо­на Датне­ра «Пре­сту­пле­ния неме­­цко-фаши­ст­ско­­го вер­ма­хта в отно­ше­нии воен­но­плен­ных во вто­рой миро­вой вой­не». Пара­лель­но див­лю­ся фільм Сто­у­на «Нерас­ска­зан­ная исто­рия США». Сьо­го­дні від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни …

*** Read More »

Мітки: , , , ,

Наре­шті поди­вив­ся цей фільм. Що я можу ска­за­ти. Піар був над­зви­чай­ний. Від­гу­ки про фільм схваль­ні. Я писав уже у зві­ті за мину­лий рік, що якби фільм з’явився у віль­но­му досту­пі, то я б був гото­вий його визна­ти філь­мом року. Але фільм із вели­ким зуси­л­лям вда­ло­ся …

The Unbelievers Movie Read More »

Мітки:

Якщо захо­че­те схо­ди­ти на фільм «Ів Сен-Лоран», дуже добре перед тим поду­май­те :). Я не можу ска­за­ти, що фільм ніякий, але це роз­рив шабло­нів. Мені натя­кну­ли, що це типо­во для фран­цу­зів.

Мітки:

Сьо­го­дні я навчив­ся кла­сти ламі­нат. І тепер, тря­сця всьо­му сущо­му, я спа­ти­му в кім­на­ті, а не на кухні. Зао­дно попри­би­рав усю­ди, де була пилю­ка й тир­са. Ще із задо­во­ле­н­ням випро­бу­вав сьо­го­дні, як же мій нена­гля­дний P780 грає музи­ку з USB-фле­­шки, під’єднаної до ньо­го через OTG-кабель. Нор­маль­но грає, …

Як я про­вів день Read More »

Мітки: , , , ,

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­­шно, більш-менш сухо й по-осі­н­ньо­­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх …

Баби­не літо Read More »

Мітки: , , , , , ,

«Тихая гавань» — нудна шту­ка на годи­ну і 55 хви­лин, але зара­ди кін­ців­ки вар­то було витер­пі­ти.

Мітки:

«Бела­русь 24» випу­сти­ли дуже кла­сну пере­да­чу про Уго. Сидів, жував соплі, сен­ти­мен­таль­ни­чав. На торен­тах є, реко­мен­дую поди­ви­ти­ся, якщо хтось тут ще любить Біло­русь і Уго Чаве­са так, як я.

Мітки: , , ,

Поди­вив­ся шести­се­рій­ку «Ста­лин с нами». Реко­мен­дую, досить тве­ре­за шту­ка.

Мітки: ,