Мітки: філософія

Не можу не роз­мі­сти­ти це поси­ла­н­ня в себе. Малень­ка цита­та: Most websites treat "I like it" and "This is good" as the same thing, leading to most people on the Internet refusing to distinguish between "I don't like it" and "It's …

10 Rules of Internet Read More »

Мітки: ,

LWN сьо­го­дні пред­ста­ви­ло огляд висту­пу Але­кса Мар­тел­лі на Євро­Пі­то­ні про архі­те­ктур­ний дизайн ПЗ. Ста­т­тя, на жаль (а для мене на щастя, я як перед­пла­тник її вже про­чи­тав), пла­тна, але тим не мен­ше. Роз­гля­да­ю­ться прин­ци­пи «Worse is Better» і «the Right Thing». …

"Good enough" is good enough Read More »

Мітки: ,

Основ­на помил­ка у викла­дан­ні філо­со­фії у техні­чних ВУЗах сту­ден­там техні­чних спе­ці­аль­но­стей поля­гає у пере­ван­та­же­но­сті текс­тів, які даю­ться на опра­цю­ва­н­ня. Техні­чній люди­ні не вла­сти­во чита­ти купу «водя­но­го» текс­ту і виби­ра­ти звід­ти якісь голов­ні ідеї, аби вло­ви­ти, що ж хотів ска­за­ти Гегель, Копнін чи Ільєн­ков. Виправ­ля­є­ться це …

Філо­со­фія у ВУЗах Read More »

Мітки: , ,