Мітки: футбол

29-го числа ходив у філар­мо­нію на заклю­чний кон­церт фести­ва­лю «Літні музи­чні про­ме­ні». Гра­ли… рок-хіти 20-го сто­лі­т­тя. У про­гра­мі: Ерік Кле­птон, Фред­ді Мерк’юрі, Лед Зеп­пе­лін, Кар­лос Сан­та­на, Річі Бле­кмор, Джон Лен­нон, Бітлз та інші. Усе це вико­ну­вав Націо­наль­ний ака­де­мі­чний духо­вий оркестр Укра­ї­ни, …

Про пре­кра­сне Read More »

Мітки: , ,

Учо­ра від­був­ся матч «Стан­дарт» (Нові Сан­жа­ри) — «Мета­ліст» (Хорол). Ми вигра­ли з рахун­ком 2:1. Фото­звіт із комен­та­ря­ми можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , ,

Поча­ло­ся це десь у 2003-му році, коли Андрій Оле­ксан­дро­вич Река доклав пев­них зусиль до будів­ни­цтва ново­го ста­діо­ну в Сан­жа­рах. Або не у 2003-му. Не пам’ятаю, коли. Хоча, може, це поча­ло­ся й рані­ше. Я ще пам’ятаю хре­сто­ма­тій­ний матч «Газо­вик» — «Малий Кобе­ля­чок» на ста­ро­му роз­дов­ба­но­му полі …

Про мою кар’єру фут­боль­но­го суд­ді Read More »

Мітки: , , ,

Шахтар — чем­піон!

Мітки:

Про­снув­ся пізно. До фут­бо­ла вирі­шив при­стрі­ля­ти гвин­тів­ку. Щось не силь­но вийшло, хоча, при­лов­чив­шись, в ціль попа­дав. Схо­див на фут­бол, чим дуже задо­во­ле­ний. Ще й двох одно­кла­сни­ків там поба­чив. І Оль­ку. Потім олі­фив лаво­чку. Діста­ла вона мене вже. Постриг­ся. Кру­тив Mozilla Prism, спо­до­ба­ло­ся. Думаю, …

День оди­над­ця­тий Read More »

Мітки: , ,

Фут­бол. Коман­да у нас зно­ву із нова­чків пере­ва­жно, не зігра­на, а тому гра пішла пога­но з пер­шої хви­ли­ни, і м’яч був пере­ва­жно на нашій поло­ви­ні поля. Суд­дя — бик, в нашо­му штра­фно­му май­дан­чи­ку супер­ник зіграв рукою, а нам поста­ви­ли пеналь­ті. Зві­сно, гол. Бага­то момен­тів суд­дя тупив. …

Нові Сан­жа­ри — Машів­ка Read More »

Мітки: , ,

Матч почав­ся в’яло. Не знаю, як шиша­цька коман­да, але наша була по скла­ду нова (я там знав тіль­ки одно­го) і ніфі­га не зігра­на. Та ще і кава­лє­ри виді­ли­ли­ся без­дар­ні, яких кон­че тре­ба було замі­ни­ти. Я почав жал­ку­ва­ти, а тут нам ще один за дру­гим …

Нові Сан­жа­ри — Шиша­ки Read More »

Мітки: , , ,

Зав­дя­ки бли­ску­чій грі сан­жар­ських фут­бо­лі­стів і замі­ні під заві­су матчу ми вигра­ли з рахун­ком 2:0. На остан­ніх секун­дах від­зна­чив­ся Кемл, який забив оста­то­чний пере­мо­жний гол матча.

Мітки:

…зігра­ли сьо­го­дні на Сан­жар­сько­му ста­діо­ні коман­ди "Сила ради" і Руден­ків­ка. Зав­дя­ки над­зви­чай­ній май­стер­но­сті, яка була про­де­мон­стро­ва­на нашим воро­та­рем Валі­ком, який біг із сере­ди­ни поля за м'ячем, що котив­ся у його воро­та, наша коман­да "Сила ради" про­ду­ла з феє­ри­чним рахун­ком 1:4. Боко­вий суд­дя баран, …

Фут­бол-цирк… Read More »

Мітки:

Грав "Газо­вик" із новою коман­дою "Сила ради", яку зібрав наш сели­щний голо­ва. "Газо­ви­ка" в букваль­но­му сми­слі опо­зо­ри­ли. 5:2 — "Сила ради" вигра­ла. 1 гол з куто­во­го, 2 з пеналь­ті і ще 2 про­сто були вкле­па­ні у воро­та. "Газо­вик" спро­міг­ся на 1 гол, а дру­гий, факти­чно, був пода­ро­ва­ний — авто­гол. …

Феє­ри­чний фут­бол Read More »

Мітки: