Мітки: фунікулер

Їздив сьо­го­дні диви­ти­ся на те, що тво­ри­ться з будів­ни­цтвом ст. м. «Терем­ки». Пер­ше, що кину­ло­ся в очі, це вка­зів­ник на непра­виль­ній пла­тфор­мі ст. м. «Вистав­ко­вий центр», із якої поїзди від­прав­ля­ю­ться на «Іпо­дром».

20131027144413-1

Швид­ше за все, це зна­чить, що 6 листо­па­да (а саме на цю дату за мої­ми остан­ні­ми дани­ми при­зна­че­но від­кри­т­тя) пов­но­цін­но­го обо­ро­ту за «Терем­ка­ми» не буде — ходи­ти­ме той же чов­ник, що і на «Іпо­дром».

Вихо­ди зі стан­ції ще кле­па­ють. Кле­па­ють удар­ни­ми тем­па­ми всі одра­зу з обох сто­рін про­спе­кту.

20131027151628

Нав­ко­ло будів­ни­цтва жахли­ва багню­ка пря­мо у дво­рах домів. Як наче спе­ці­аль­но роз­ма­зу­ва­ли. Хоча бла­го­устро­єм уже займа­ю­ться — саджа­ють дерев­ця, кла­дуть асфальт.

Тупи­ки ще не гото­ві. Части­на заси­па­на, а части­на (метрів 40) ще тіль­ки укла­да­є­ться. Там на всю коту­шку пра­цю­ють кра­ни, а в котло­ва­ні сто­ять екс­ка­ва­то­ри. Тому, ІМХО, пов­но­цін­но синя лінія запра­цює тіль­ки до кін­ця року.

Ну і на десерт фотка чер­ги на онов­ле­ний фуні­ку­лер.

20131027162555

Мітки: , , , ,