Мітки: французька весна

Учо­ра на Євро­пей­ській пло­щі від­кри­ли Фран­цузь­ку весну.

Це таке собі сві­тло­ве шоу на Укра­їн­сько­му домі по типу того, як було мину­ло­го року на дзві­ни­ці на Софій­ській пло­щі. Цьо­го разу авто­ри так само дуже вда­ло обі­гра­ли архі­те­ктур­ні осо­бли­во­сті сірої й похму­рої будів­лі, але, чесно кажу­чи, тоді було сим­па­ти­чні­ше.

І ще, зда­є­ться, через техні­чні непо­лад­ки цьо­го разу части­ну сві­тло­вої ком­по­зи­ції ми не поба­чи­ли, бо вийшов з ладу один із про­е­кто­рів.

Окре­мий плюс Dakh Daughters. Вони як зав­жди :).

Ось відео оче­вид­ця:

Мітки: ,

Ходив на від­кри­т­тя фран­цузь­кої весни. На Софій­ській пло­щі було шоу шале­них дзво­на­рів. Я, прав­да, не думав, що стіль­ки наро­ду при­йде — ледь втов­пи­ли­ся. Поча­ток дій­ства видав­ся занад­то див­ним і без­глу­здим, але коли спра­ва дійшла до основ­но­го — до дзво­нів, то ста­ло все кла­сно. І неймо­вір­но.

Після закін­че­н­ня ледь вийшли із пло­щі — народ валив як паке­ти перед loopdetect'ом. Про­гу­ляв­ся аж до Арсе­наль­ної, щоб спо­кій­но сісти на метро.

Весна таки поча­ла­ся.

P.S. Аську вида­лив пов­ні­стю, навіть облі­ко­вий запис із їхньо­го сай­ту.

Мітки: , , , , ,