Мітки: фото

Мітки: ,

Учо­ра тро­хи позні­мав із шта­ти­ва. Аль­бом тут, най­біль­ше мені спо­до­ба­ло­ся те, що я випад­ко­во зло­вив Роді­­ну-Мать між купо­лів Лав­ри, ну і, зві­сно, міст Метро.

Мітки: ,

Мітки: ,

У цю субо­ту купив собі, наре­шті, поля­ри­за­цій­ний фільтр. Зран­ку було соне­чко, тому я думав, що вийде його нор­маль­но про­те­сту­ва­ти. На жаль, швид­ко набі­гли хма­ри, а потім ще й пішов сніг, тому пов­ні­стю зро­зу­мі­ти, що й до чого, у мене не вийшло. Тим не мен­ше, я зали­шив …

Про фото­гра­фію Read More »

Мітки: ,

Того тижня в неді­лю хотів пофо­то­гра­фу­ва­ти Лів­обе­реж­жя з пло­щі біля Марі­їн­ки, але цьо­го зро­би­ти не вийшло через чи то туман, чи то незро­зумі­ло що. Тим не мен­ше, кіль­ка фото­гра­фій того вечо­ра я таки виклав.

Мітки: ,

І ми про­дов­жу­є­мо свою транс­ля­цію з пла­не­ти Зем­ля Соня­чної систе­ми. Дякую, що не пере­мкну­ли свої при­йма­чі й вирі­ши­ли зали­ши­ти­ся з нами. До вашої ува­ги про­по­ну­ю­ться тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Зре­штою, мої фото­гра­фії — тіль­ки тра­ди­ція, а справ­жня кра­са цьо­го року вийшла в Оле­га Тоцько­го …

*** Read More »

Мітки: ,

Тицяй­те сюди, вони вже в мене в гале­реї.

Мітки: , , ,

1‑го вере­сня був на тра­ди­цій­ній вистав­ці кві­тів на Спів­о­чо­му полі (вона не щорі­чна, а про­во­ди­ться кіль­ка разів на рік). Чесно, я думав, що буде тро­хи мас­шта­бні­ше, але й того, що було, виста­чи­ло на неве­ли­чку під­бір­ку фото­ма­те­рі­а­лу. У такі момен­ти хоче­ться нор­маль­ний макрооб’єктив.

Мітки: , , , ,

Обі­ця­ні фото­гра­фії зі Льво­ва можна поди­ви­ти­ся тут.

Мітки: , ,

Додав кіль­ка фоток із Ком­со­моль­ська (кінець черв­ня).

Мітки: , , ,