Мітки: фото

Дочи­тав Юлі­а­на Сємьо­но­ва, те, що в мене було. Рані­ше осво­їв «Сем­над­цать мгно­ве­ний весны» і «При­ка­за­но выжить» (пер­ший том кни­ги «Пози­ция»), а оце за остан­ні кіль­ка міся­ців зал­пом про­чи­тав дру­гий і тре­тій том («Экспан­сия»), плюс «Испан­ский вари­ант» і «Аль­тер­на­ти­ва» окре­мою кни­гою.

Ціка­во.

Почав рити­ся в непро­чи­та­но­му, то вияви­ло­ся, що зали­шив­ся лише один том радян­ської фан­та­сти­ки за 1966‑й рік, а також попу­ляр­на хімія у двох томах. Пев­но, ско­ро зно­ву загля­ну на ого­ньок у «Букі­ніст», тіль­ки поки не знаю, по що.

Час­тко­во оно­вив пор­тфо­ліо фото­гра­фій, але це ще не все, бо лежить напів­ро­зі­бра­ний аль­бом із бота­ні­чно­го саду. При­найм­ні, поло­ви­ну фоток я вже почи­стив, а ще скле­їв одну пано­ра­му.

У субо­ту вело­день.

Мітки: , ,

7‑го числа ходив роби­ти тра­ди­цій­ні фото­гра­фії після­но­во­рі­чно­го Май­да­ну Неза­ле­жно­сті. Усі вони досту­пні в окре­мо­му аль­бо­мі, а під катом — неве­ли­кий репор­таж.
Read More »

Мітки: , , , ,

Тра­ди­цій­ні пере­дно­во­рі­чні фото­гра­фії Май­да­ну Неза­ле­жно­сті тут. Їх там усьо­го-то дві, я думаю, всі й так зна­ють, як вигля­дає Май­дан сьо­го­дні =).

Мітки: ,

6‑го числа цьо­го міся­ця від­кри­ли остан­ню (якщо не раху­ва­ти «Оде­ську» у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві, а також від­га­лу­же­н­ня в аеро­порт) стан­цію Куре­нів­сько-Чер­во­но­ар­мій­ської лінії і 52-гу (без Львів­ської бра­ми й Тели­чки) стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну – «Терем­ки».

На само­му від­крит­ті я не був (робо­та ж у будній день), але вве­че­рі взяв шта­тив і фото­апа­рат, і поїхав зні­ма­ти.
Read More »

Мітки: , ,

Був на XV фото­ви­став­ці газе­ти «День». Насправ­ді, був аж дві­чі, настіль­ки там кла­сно, при­чо­му дру­гий раз пішов не сам.

Про­го­ло­су­вав за фотку, яка най­біль­ше спо­до­ба­ла­ся. А ще зали­шив від­гук у спе­ці­аль­ній кни­зі. Щора­зу так роблю.

На вистав­ці була над­зви­чай­но кру­та репор­таж­ка. Осо­бли­во полі­ти­чна й осо­бли­во з гумо­ром. За що цю вистав­ку й обо­жнюю.

Мітки: ,

Про­сте фото­гра­фу­ва­н­ня на резю­ме зно­ву вили­ло­ся в щось біль­ше. Малень­ка фото­га­ле­рея тут.

Мітки: ,

Ось і гале­рея.

Мітки: ,

Фотку в ман­тії із вру­че­н­ня дипло­мів я не пока­жу, бо вона жахли­ва. Нато­мість, пока­зую одну з фоток із фото­се­сії на випу­скний аль­бом.

graduates

Злі­ва напра­во: Макс, Люда, Ігор, Люда, ваш покір­ний слу­га, Люба, Денис, Юля, Діма.

Мітки: ,

Пофо­то­гра­фу­ва­ли­ся на магі­стер­ський аль­бом. Ціка­во, що з того вийде, а осо­бли­во ціка­во, як вийшла порт­ре­тка.

Мітки: ,

Мітки: