Мітки: фото

Чеська топо­ні­мі­ка бага­та на чудні назви, і гора Мала Баба, на яку я ходив у субо­ту — не виклю­че­н­ня.

Мітки: , ,

Тести витя­гу­ва­н­ня чого-небудь з RAW'ок.

Мітки: , ,

Кра­ло­во Поле, вид з вікна: Який же це кайф тягну­ти рав­ки з цієї каме­ри. JPEG, зві­сно, вихо­дить непо­га­ний також, але витра­тив­ши кіль­ка хви­лин, можна отри­ма­ти справ­жню кольо­ро­ву кра­су. А це в полі біля аеро­дро­му на Медлан­ках: Там уже зеле­ніє тра­ви­чка, а поза­ду мене літак …

Тести про­дов­жу­ю­ться Read More »

Мітки: , , , , , ,

Камер­ний JPEG з деяки­ми нехи­три­ми пере­дна­ла­шту­ва­н­ня­ми. Ягер аутен­ти­чний, купле­ний у бер­лін­сько­му Шьо­не­фель­ді, недо­пи­тий у бра­ти­слав­сько­му хосте­лі.

Мітки: ,

За Техно­ло­гі­чним пар­ком є при­ро­дна пам’ятка, Медла­не­цке копце. Це така неви­со­ка гора з куща­ми і дерев­ця­ми, з якої видно Кра­ло­во Поле, аеро­дром Медлан­ки, вла­сне Медлан­ки і всі­ля­кі зем­лі нав­ко­ло. Це техно­парк: На іншу сто­ро­ну — поля, також видно сусі­дню гору, Малу бабу. Там ліс, кіль­ка …

Екс­прес-тест каме­ри Read More »

Мітки: , ,

Мітки: ,

Чесно кажу­чи, я від­вер­то роз­ча­ро­ва­ний тим, що зро­бив Olympus зі сво­їм фла­гма­ном. В огля­дах чомусь про це не гово­рять, але коли диви­шся лабо­ра­тор­ні знім­ки в порів­нян­ні з інши­ми каме­ра­ми, вияв­ля­є­ться, що резуль­тат застряг нога­ми десь у 2010–му році на рів­ні мого був­шо­го D3100. Щось таке …

Дум­ки вго­лос Read More »

Мітки: ,

Що ми зараз має­мо на рин­ку — пило- і воло­го­за­хи­ще­но­го, із вбу­до­ва­ною ста­бі­лі­за­ці­єю і ком­па­ктно­го? Топти­гін дня­ми випу­стив огляд K‑1. Зві­сно, це і прав­да справ­жній танк — туша під кіло, кор­пус такий, що по ньо­му можна Бєла­зом їзди­ти. Стаб. Пов­ний кадр. Є захи­ще­ний 24–70. …

Ще раз про фото Read More »

Мітки: ,

Я доро­зби­рав накла­ца­ні остан­нім часом фото­гра­фії, і тепер якраз той момент, щоб їх тут пре­зен­ту­ва­ти. У деяко­му сми­слі це вза­га­лі остан­ні фото­гра­фії, оскіль­ки каме­ру, якою я їх робив, я спро­дав. Спо­ча­тку можна поди­ви­ти­ся аль­бом із Бота­ні­чно­го саду ім. Гри­шка. Там якраз цві­ли білі магно­лії, …

Фото Read More »

Мітки:

Точні­ше, пей­за­жі, які я накла­цав під час під­йо­му на гору. Сні­гу не було, тому роз­ка­зу­ва­ти там осо­бли­во нема про що. Гори схо­жі біль­ше на осін­ні, аніж на зимо­ві, сніг почав­ся тіль­ки коли ми пере­тну­ли сні­го­ву лінію. Зві­сно, ніхто і не катав­ся :(. …

Фотки з Кар­пат Read More »

Мітки: , ,