При­віт, 2021.

Замість того, аби пости­ти відео з Віден­ської філар­мо­нії (а кон­церт уза­га­лі цьо­го року був? роз­бе­ру­ся пізні­ше), диві­ться, які ми весе­лі й сер­йо­зні одно­ча­сно в пер­ший день січня біля зам­ку Шпіл­берк. Ще й сні­гу тро­хи нападало.

Ні, ми не дава­ли каме­ру ніко­му в руки. 10-секун­дний тай­мер і пара­пет рішають.

(зня­то на X‑T2, 23 mm, Fuji Classic Chrome)

З тегами: , ,

На бере­зі Бал­тій­сько­го моря люди роз­ва­жа­ю­ться як можуть. Оскіль­ки море холо­дне, там мало хто купа­є­ться, але якщо купа­ти­ся не вихо­дить, можна хоча б про­сто похо­ди­ти над водою. Для цьо­го буду­ю­ться різно­ма­ні­тні seebrücken (пір­си) зі зру­чно­стя­ми і хоро­шим видом.

Чита­ти далі »

З тегами: , ,

Зва­жа­ю­чи на пла­не­тар­ний хаос, про хоро­ше мину­ло­рі­чне кра­ще пізно, ніж ніко­ли. Тим біль­ше, що фотки лежать гото­ві дав­но, чека­ю­чи на цен­зу­ру­ва­н­ня й публікацію.

Того разу це була дово­лі мас­шта­бна поїзд­ка і за кіль­кі­стю від­ві­да­них місць, і за наси­че­ні­стю про­гра­ми, і вже хоча б тим фактом, що я подо­ро­жу­вав не сам, а з тоді ще дів­чи­ною, а зараз дру­жи­ною Олею.

Пер­ший на чер­зі Гам­бург, і він з’я­ви­ться в серії потім ще.
Чита­ти далі »

З тегами: , ,

Дав­но нічо­го не писав, тому хай поки що будуть про­сто фото­гра­фії вечір­ньо­го Вроцлава.

Риби в Гідрополісі:

Гар­ний при­клад того, що можна зро­би­ти, маю­чи купу проекторів.

Там же, зал для демон­стра­ції філь­му про воду на нашій планеті:

Ну і вид на вечір­нє місто з висо­ти 49-го поверху:

При­віт типо­во­му будівництву:

Усе добре, тіль­ки не дуже зру­чно доби­ра­ти­ся — тре­ба роби­ти кіль­ка пере­са­док, що займає годин сім.

З тегами: , , ,

Коро­лів­ське місто Kutná Hora — неда­ле­ко від Колі­на — зустрі­ло мене дово­лі тепло. Дістав­ся я туди, як і зазви­чай, поїздом, зран­ку, щоб якраз до тем­но­ти поба­чи­ти все, що хотів.
Чита­ти далі »

З тегами: , ,

Залі­зни­цею з Вене­ції до Трі­є­ста їха­ти не дуже при­коль­но, аж поки не почи­на­ю­ться гори й море. Рей­ки про­кла­де­ні на схи­лі, і коли об’­їжджа­єш одно­ймен­ну зато­ку, можна полю­бу­ва­ти­ся кора­бля­ми й бере­го­вою лінією.

На Трі­єст у мене було від­ве­де­но часу так, щоб тіль­ки на пере­сад­ку, і якби я знав, що Флі­кс­бус спі­зни­ться на годи­ну, то погу­ляв би тро­хи самим містом. Але хто ж про це напе­ред може знати…

Чита­ти далі »

З тегами: , ,

Цьо­го року євро­га­лоп заче­пив пів­ніч Іта­лії та сто­ли­цю Сло­ве­нії. Подо­рож три­ва­ла чоти­ри дні та три ночі, від­ві­да­ні міста — Мілан, Вене­ція, Любля­на з тран­зи­том у Бер­га­мо та Трі­є­сті. Мар­шрут був із купою пере­са­док, зві­сно, бо літак поки є тіль­ки із Бра­ти­сла­ви (пізні­ше цієї осе­ні з’я­ви­ться пря­мий рейс із Брно), а між Іта­лі­єю та Сло­ве­ні­єю нема залі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня (wtf ващє).

Сьо­го­дні роз­по­відь буде про Мілан.
Чита­ти далі »

З тегами: , ,

Поїзд­ка на водо­схо­ви­ще Dalešice мину­лої неді­лі вийшла така собі. Про­гноз пого­ди не справ­див­ся, і замість +28°C із хма­ра­ми було +32°C і пря­ме сонце.

Тому ось цей маршрут:

дове­ло­ся прой­ти на вели­кій швид­ко­сті й не зупи­ня­ю­чись. Біль­ше того, через спе­ку попе­ре­си­ха­ли май­же всі дже­ре­ла, і щоб набра­ти десь води, тре­ба було силь­но поста­ра­ти­ся. Добре, що на шля­ху було село з від­кри­тим баром.

Але кіль­ка фоток я зро­бив, звісно.
Чита­ти далі »

З тегами: , ,