Мітки: фотки

Фаза 0.40–0.45, фото­гра­фу­ва­н­ня через чер­во­ний затем­ня­ю­чий сві­тло­фільтр, фото­апа­рат цифро­вий, збіль­ше­н­ня 4х.

Мітки: ,

Поно­вив гале­рею — виклав фотки з Яре­сьок.

Зав­тра, якщо все буде добре, таки діста­ну­ся до місця роз­ко­пок.

Мітки:

Поно­вив гале­рею.

Сті­пу­хи не буде.

Мітки: ,

Тро­хи поно­вив гале­рею. Тре­ба ще поски­да­ти нових фоток з КПК і викла­сти…

Мітки:

Поно­вив гале­рею, виклав деякі дуу­у­же ціка­ві фотки в роз­ді­лі "Вони". Також помі­стив Іри­ну фотку з "Які­то­рії".

Ско­ро їду назад в Київ. Пху.

Мітки:

Фото­ре­пор­таж з кон­фе­рен­ції по Пер­лу ТУТ.

Мітки: ,

Фотки з ліну­ксов­ки тут.

Пароль: linuxforum.org.ua

Мітки: , ,

Додав у гале­рею Іри­ні фото­гра­фії Сан­жар.

Мітки:

Викла­даю лінк на пов­ну коле­кцію фоток з кон­фе­рен­ції по Ліну­ксу: тиця­ти сюди.

Мітки: , ,

Вчо­ра від­ві­дав кон­фе­рен­цію по Ліну­ксу. Засві­тив­ся навіть на двох фотках:

Фото 1

Це я на стен­ді жур­на­лу Root@UA (спра­ва з ноут­бу­ком, якщо хто не зро­зу­мів :)). Демон­стру­вав свій Дебі­ан і Стрі­мОС. Злі­ва напра­во: дів­чи­на (іме­ні не знаю :)); m31 (Діма Спо­да­рець); теж не пам'ятаю хто, але пиво з ним пив; пред­став­ник Sun, у ньо­го була допо­відь потім, на якій я за най­кра­ще пита­н­ня отри­мав диски з OpenSolaris; я.

На насту­пній фоткі мене пійма­ли в кон­фе­ренц-залі. Це було також зран­ку, я слу­хав допо­відь про вза­є­мо­дію кори­сту­ва­чів і роз­ро­бни­ків FreeBSD. Я на дру­го­му ряду четвер­тий злі­ва (з сум­кою з ноу­том на колі­нах), пра­ві­ше від мене на фото­гра­фії — Фейт.

Фото 2

Також потім при­йшли вдвох з Іри­шкою, але вона на фотки не потра­пи­ла :(.

Інші фотки з кон­фе­рен­ції тут.

Позна­йо­мив­ся з бага­тьма людьми — Adiel'ом (орга­ні­за­тор, моде­ра­тор фору­му Лафо­кса), Hottab'ом (також моде­ра­тор, батько дистри­бу­ти­ва Deepstyle), Sin'ом (з фору­му), Irc'ою (також з фору­му, уні­каль­на осо­ба). Був Dark Proger, Fanat.

Часті­ше б такі кон­фе­рен­ції.

А сьо­го­дні був на Цифро­ма­нії. Бага­то чого поба­чив, набрав бага­то спа­му, але вра­же­н­ня — попсо­во і дуже гучно. Хоча поба­чив реда­кцію жур­на­лу ДПК вжи­ву, бага­то чого із "залі­за", аку­сти­ку, лам­по­ві під­си­лю­ва­чі.

Мітки: , ,