Мітки: фотки

Пер­ша. Тіль­ки що сха­вав пер­ші 5 соси­сок в цьо­му році.

Дру­га. Кон­курс «Коро­ле­ва "КПІ"» або купле­ний, або журі там не має ніяко­го сма­ку. Фотки тут, ІМХО рулить 4‑й номер (ЗФ, Катя).

Мітки: , ,

Прес-кон­фе­рен­ція, день пер­ший, день дру­гий.

Мітки: ,

Дру­го­го числа сьо­го міся­ця вда­ло погу­ля­ли на Зам­ко­вій горі. Оскіль­ки Фар ламав­ся дава­ти фотки, то я і не викла­ду­вав нічо­го, але, вре­шті-решт, дове­ло­ся нагло ско­пі­па­сти­ти з його гале­реї ті, які я вва­жаю най­більш вда­ли­ми.

Мітки: , ,

Мітки: , ,

Радян­ські гастро­но­ми

Мітки: ,

Почи­стив фото­га­ле­рею і пови­кла­дав нові фотки одно­гру­пни­ків і з одно­гру­пни­ка­ми.

Мітки:

Запу­ще­на нова фото­га­ле­рея, ста­ра біль­ше не пра­цює. Всі фотки з опи­са­ми пере­не­се­ні до нової.

Мітки:

Ство­рю­є­ться нова фото­га­ле­рея.

Ста­ра буде поти, поки я не пере­не­су всі фотки в нову.

Мітки: ,

Тут.

А я: тут.

Окре­мо хочу виді­ли­ти Яну, без якої кон­фе­рен­ція про­сто не орга­ні­зу­ва­ла­ся б.

Мітки: ,

Ось ті, де є я: раз, два.

Ось всі: тут або тут.

А тут допо­віді.

Мітки: ,