Мітки: фантастика

У збір­ці радян­ської фан­та­сти­ки за 66‑й рік, яку я зараз читаю, наткнув­ся на пре­чу­до­ву повість Михай­ла Анча­ро­ва «Голу­бая жил­ка Афро­ди­ты». Вла­сне, я про­сто хотів тут зали­ши­ти на неї поси­ла­н­ня.

Мітки: ,

Учо­ра доди­вив­ся Firefly («Сві­тля­чок»). Дуже які­сний сері­ал, жаль тіль­ки, що так мало епі­зо­дів.

Якщо ціка­во, жанр — космі­чний вестерн. Гумор хоро­ший, не нудно (ета­лон нудя­ті­ни, зда­є­ться, — це остан­ні сезо­ни Стар Трек: Воя­джер), сим­па­ти­чний борт­ме­ха­нік (це важли­во; борт­ме­ха­нік має бути або хари­зма­ти­чний, як у тому ж Стар Тре­ку, або сим­па­ти­чний). Тіль­ки якась неза­кін­че­ність є, оста­н­ня серія не завер­шує сері­ал. Кажуть, є ще комі­кси, але я не люби­тель.

Мітки: ,

Доди­вив­ся «Зоря­ний крей­сер "Гала­кти­ка"» — суча­сний сері­ал — неймо­вір­на соці­аль­щи­на, аж про­бра­ло. Пев­но, якраз соці­аль­ною скла­до­вою пере­вер­шує і Стар Трек, і Стар­гейт разом узя­ті. Хоча, насправ­ді, ці речі не можна порів­ню­ва­ти, бо Стар* тяжіє до нау­ко­вої, а в «Гала­кти­ці» крім гіпер­дви­гу­нів, вла­сне, і нема нічо­го. А на честь адмі­ра­ла Ада­ми назва­но новий сер­вак.

Що диви­ти­ся далі — ще не знаю. Імо­вір­но, це будуть ста­рі вер­сії «Гала­кти­ки» та філь­ми про неї.

Мітки: , ,