Мітки: троєщина

Мину­лої неді­лі Олег Тоцький, біль­ше широ­ко відо­мий у вузь­ких колах як tov-tob, автор, напев­но, пере­ва­жної біль­шо­сті офі­цій­них фото­гра­фій Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну, а також люди­на, зав­дя­ки якій я і став метро­ф­ана­том (хоча він про це не здо­га­ду­є­ться, бо я йому не казав 🙂), про­вів екс­кур­сію арте­фа­кта­ми …

Екс­кур­сія арте­фа­кта­ми будів­ни­цтва метро на Тро­є­щи­ну Read More »

Мітки: , ,

Заст. голо­ви КМДА Костюк: Одна обще­ствен­ная орга­ни­за­ция пре­дла­га­ет рас­смо­треть также и трол­лей­бу­сное сооб­ще­ние, что­бы сокра­тить расхо­ды. Мы рас­сма­три­ва­ем. tov_tob: Ждем про­ект дири­жа­бля. Тиць.

Мітки: , ,