Мітки: транспорт

Сьо­го­дні зран­ку на робо­ту поща­сти­ло їха­ти на ново­му трам­ваї «Каштан‑2».

Він тро­хи ниж­чий за попе­ре­дню модель, май­же всі две­рі із вхо­дом на рів­ні пла­тфор­ми (окрім хво­сто­вих, наскіль­ки я зро­зу­мів). На звук різни­ці у дви­гу­нах не помі­тив, хоча кажуть, що нові еко­ном­ні­ші. Зеле­ний. Як гусе­ни­ця. Їде тихо, спо­кій­но та швид­ко.

Що не спо­до­ба­ло­ся. Місця­ми пору­чні пере­шко­джа­ють віль­но­му досту­пу до сидінь. Це з одно­го боку. А з іншо­го боку, сидінь таки заба­га­то. Я б поло­ви­ну при­брав, усе одно мар­шрут пра­кти­чно зав­жди заби­тий під зав’язку, а так би звіль­ни­ло­ся кіль­ка деся­тків сто­я­чих місць. Ще на пору­чнях місця­ми здер­та фар­ба. Не знаю, чи народ так поста­рав­ся, чи так аку­ра­тно його мон­ту­ва­ли. Ну і радіо­ін­фор­ма­тор без англій­ської мови.

Якщо він за пів­ро­ку не почне рипі­ти й роз­ва­лю­ва­ти­ся на части­ни, як попе­ре­дня модель, то, зна­чить, нор­маль­на модель. Я б таки­ми замі­нив увесь парк на швид­кі­сній лінії.

Мітки: , ,

Їздив сьо­го­дні диви­ти­ся на те, що тво­ри­ться з будів­ни­цтвом ст. м. «Терем­ки». Пер­ше, що кину­ло­ся в очі, це вка­зів­ник на непра­виль­ній пла­тфор­мі ст. м. «Вистав­ко­вий центр», із якої поїзди від­прав­ля­ю­ться на «Іпо­дром».

20131027144413-1

Швид­ше за все, це зна­чить, що 6 листо­па­да (а саме на цю дату за мої­ми остан­ні­ми дани­ми при­зна­че­но від­кри­т­тя) пов­но­цін­но­го обо­ро­ту за «Терем­ка­ми» не буде — ходи­ти­ме той же чов­ник, що і на «Іпо­дром».

Вихо­ди зі стан­ції ще кле­па­ють. Кле­па­ють удар­ни­ми тем­па­ми всі одра­зу з обох сто­рін про­спе­кту.

20131027151628

Нав­ко­ло будів­ни­цтва жахли­ва багню­ка пря­мо у дво­рах домів. Як наче спе­ці­аль­но роз­ма­зу­ва­ли. Хоча бла­го­устро­єм уже займа­ю­ться — саджа­ють дерев­ця, кла­дуть асфальт.

Тупи­ки ще не гото­ві. Части­на заси­па­на, а части­на (метрів 40) ще тіль­ки укла­да­є­ться. Там на всю коту­шку пра­цю­ють кра­ни, а в котло­ва­ні сто­ять екс­ка­ва­то­ри. Тому, ІМХО, пов­но­цін­но синя лінія запра­цює тіль­ки до кін­ця року.

Ну і на десерт фотка чер­ги на онов­ле­ний фуні­ку­лер.

20131027162555

Мітки: , , , ,