Мітки: тести

Хто б сум­ні­вав­ся. Звід­си.

Мітки: ,

Yet another тест від мене. Тесту­вав­ся час, який затра­чу­є­ться на обчи­сле­н­ня пер­ших 30 тисяч чле­нів послі­дов­но­сті A000005 моєю бага­то­по­то­чною про­грам­кою. Тест напи­са­но так, щоб він ство­рю­вав послі­дов­но від 1 до 20 пото­ків, на кожній іте­ра­ції обчи­слю­вав оті 30 тисяч п’ять разів, …

BFS vs CFS Read More »

Мітки: , , , ,

Гада­ние для (про­грам­ма уга­дыва­ет пол, отно­ше­ние к жизни и помо­га­ет напи­сать 100 фактов о себе): Моло­дой чело­век, Вы — реа­лист. Отли­чное отно­ше­ние к жизни в наши дни. Соо­тно­ше­ние оптимизма/пессимизма в Вашей жизни: 50 % 50 % Допол­ни­тель­ная инфор­ма­ция (чем силь­нее при­жи­ма­ли палец — тем она точнее): …

Вся­ка дур­ня Read More »

Мітки: ,

Мій резуль­тат 85 із 100. Бага­то питань по ком­па­ні­ям, тому не все знав.

Мітки: , ,

Мітки: ,

О, да вы — химик. Вы посто­ян­но про­ве­ря­е­те себя на про­чность. А зао­дно и окру­жа­ю­щий мир. В кон­це кон­цов, вся жизнь — это такой боль­шой экспе­ри­мент, а уж вы-то экспе­ри­мен­та­тор от бога. На кухне вы може­те тво­рить чуде­са, если коне­чно сни­зой­де­те до такой баналь­но­сти, …

Хімік?.. Read More »

Мітки: ,

- Я гра­блю коро­ва­ны! — Награ­бле­но: 92 доро­гих сере­бря­ных побря­ку­шек, 29 брон­зы, 2 чугун­ных котел­ка, 37 штук разно­го тря­пья, 35 еди­ниц воо­ру­же­ния Выру­че­но: 56460 бутыло­чных крышек Огра­бить коро­ван

Мітки: , ,

Мітки: ,

Поїха­ла Іра вно­чі… Тепер сам. Був у шко­лі. Бага­то кого бачив, в тому числі і деко­го, бага­то чого чув. Тре­ба ще буде схо­ди­ти. Там кла­сно. P. S. IQ: Ваш IQ 130 Клас­си­фи­ка­ция: высо­кий резуль­тат % насе­ле­ния: таким IQ обла­да­ет 10 про­цен­тов насе­ле­ния

Мітки: , ,

Прои­зве­де­ния, наи­бо­лее похо­жие по часто­те слов на блог v. 0.7Олександр Дов­жен­ко: Щоден­ник Олесь Гон­чар: Берег любо­вi Iван Кар­пе­н­ко-Карий: Сто тисяч Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Федь­ко-хала­­ми­­дник Воло­ди­мир Вин­ни­чен­ко: Чор­на пан­те­ра i бiлий медвiдь Олесь Гон­чар: Люди­на i зброя Мар­ко Вов­чок: Iнсти­ту­тка Юрiй Мушке­тик: Кра­пля кро­вi …

Вся­ке Read More »

Мітки: , , ,