Мітки: театр

Мину­лої субо­ти ходив на елі­тні музи­чні вечо­ри камер­ної музи­ки Євге­нії Баса­ла­є­вої. Спів­ав хор, гра­ли на фор­те­пі­а­но, висту­пав сим­фо­ні­чний оркестр Націо­наль­ної радіо­ком­па­нії, зву­чав орган. Вийшло дово­лі сим­па­ти­чно, тіль­ки кліп Біло­зір із про­е­кто­ра не впи­сав­ся в живий виступ. Неа­нон­со­ва­на моли­тва за Укра­ї­ну напри­кін­ці …

Нови­ни куль­ту­ри Read More »

Мітки: , ,

Вихі­дни­ми мав наго­ду наві­да­ти­ся в театр на поста­нов­ку «Бабо­чки сво­бо­дны» (п’єса Лео­нар­да Гер­ша «Эти сво­бо­дные бабо­чки») у був­шо­му «Кра­ко­ві», а нині «Киє­ві» на Руса­нів­ці у вико­нан­ні сту­дії «Тыся­че­ле­тие». Не можу, прав­да, ска­за­ти, що я так уже силь­но й пові­рив, ІМХО, гра­ли натя­гну­то. І театр тро­хи зане­дба­ний. Але …

Театр і кіно Read More »

Мітки: ,

Учо­ра­шньо­го дня, у четвер, води­ла мене одно­кур­сни­ця Оля в театр, але не про­сто театр, а театр-сту­­дію імпро­ві­за­ції твор­чо­го об’єднання «Чор­ний ква­драт». Ста­ви­ли «Когда захо­че­шь тепло­ты». Кому лінь­ки йти за поси­ла­н­ням, ось опис пря­мі­сінь­ко із сай­ту: Тон­кий и изя­щный спе­­ктакль-дра­­ма. Лег­кий юмор и акку­ра­тная игра акте­ров …

Про театр Read More »

Мітки: , , , ,

Одно­кур­сни­ця Оля люб’язно забра­ла мене із собою в Київ­ський ака­де­мі­чний театр дра­ми і коме­дії на спе­ктакль «Обман дли­ною в жизнь». Якщо ви дума­є­те, що я тут щось напи­шу деталь­но про це — ви поми­ля­є­те­ся. Тре­ба про­сто схо­ди­ти, бо мені дуже спо­до­ба­ло­ся.

Мітки: , ,