Мітки: творчість

Завер­шив вірш, який не вда­ва­ло­ся допи­са­ти цілий місяць. Важ­ко ска­за­ти, чи вийшов він вда­лим, але вийшов. За осно­ву взя­то реаль­ні події, місця, люди і яви­ща. Київ став нестер­пно пухна­стим — линя­ють топо­лі. Вигріб сьо­го­дні з кім­на­ти купу тако­го добра, і це, підо­зрюю, тіль­ки …

Про твор­чість Read More »

Мітки: ,

Сесія поти­хень­ку про­су­ва­є­ться. Спо­ді­ва­ю­ся, до пере­мо­жно­го кін­ця. Поста­вив Хро­ма, ця шту­ка наба­га­то швид­ше бігає за ФФ3 і Опе­ру. Прав­да, не фіналь­на і без деяких можли­во­стей. Зараз пишу з ньо­го. Не спи­ться, встав пізно, та і Бе ще не ліг :). Не зна­хо­джу кон­кре­тних думок …

Вся­ке Read More »

Мітки: , , ,

Пере­сор­ту­вав локаль­но те, що є, у три збір­ки. Спо­ді­ва­ю­ся, через глю­ка­вий копі­паст не забув нічо­го.

Мітки:

Екс­промт, не для збір­ки… *** Вона поко­ха­ла іншо­го, Як дощ люби­ла тра­ва. Тіль­ки пита­н­ня — за віщо? Бо ж чоло­ві­ка… нема! Бо ж він став — істо­рія, Сла­ва і сила… і культ. З одно­го боку — Дарія, З іншо­го — батю­шка Курт… 00:52 17.05.2009 р. (м. …

Дашкі при­свя­чу­є­ться Read More »

Мітки: ,

Дяку­ю­чи такій чудо­вій люди­ні, якою є Оля Фабі­ров­ська, на дві голо­ви визна­чи­ли, до чого від­но­ся­ться мої тво­ри. Збір­ка «Сон­це» — кла­си­чна ліри­ка. Збір­ка «Аль­тре­аль­ність» — модер­нізм, нео­ро­ман­ти­ка. Збір­ка «Реля­ти­віст­ські екс­пе­ри­мен­ти» — екс­пре­сіо­нізм. Можли­во, кла­си­фі­ка­ція нето­чна. Був би радий її вдо­ско­на­ли­ти.

Мітки: ,

Рас­сме­ши меня, Петро­сян, До соплей меня рас­сме­ши, Я хочу быть весел и пьян На помин­ках мяте­жной души. Мне наску­чил нерав­ный бой, Пле­тью обу­ха не пере­бить, Не хочу быть самим собой, Я таким как все ста­ну быть. Разме­няв сере­бро на медь, Чтоб весе­лье — так в пол­ный рост! Ста­ну с Вер­кой Сер­дю­чкой …

Рас­сме­ши меня, Петро­сян Read More »

Мітки: ,

При­єм­но, що оці­ни­ли: раз, два, три. Вда­ва­ти­ся в подро­би­ці обтя­жли­во­сті навча­н­ня і справ­жньої весни не хоче­ться. Натра­пив на кни­ги по Ліну­ксу. Мо кому зго­дя­ться. Шчол­кать сюда. Також офі­гєл від кіль­ко­сті понов­лень сьо­го­дні зран­ку (KDE4 в unstable), а також май­стра мігра­ції тих же Кедів, який …

Буден­не Read More »

Мітки: ,

Всі тво­ри зна­хо­дя­ться тут.

Мітки:

Ще й як горять! Пере­ко­ну­ю­ся у цьо­му дру­гий раз у жит­ті. Дру­гий раз вла­што­вую чис­тку твор­чо­сті. Щоправ­да, вона не така мас­шта­бна, як пер­шо­го разу (200–300 руко­пи­сних листів), але десь близь­ко 15 тво­рів потра­пи­ли «під ніж». Виба­чай­те, таке жит­тя.

Мітки: ,

Напи­са­но тут.

Мітки: