Мітки: сучукрліт

Про­слу­хав под­каст Кабі.нету з Любою Яким­чук.

Жах.

Вида­ва­ти гра­фо­ман­ство за футу­ризм — то тре­ба вмі­ти.

Вида­ва­ти висо­ке за попсу — то тре­ба ТАК «вчи­ти­ся» спри­йма­ти.

З таки­ми тем­па­ми… чорт… вона зустрі­ча­ла­ся зі шко­ля­ра­ми… гра­фо­ма­нів тре спир­ту­ва­ти. Ізо­лю­ва­ти від суспіль­ства, лишив­ши декіль­ка для ета­лон­но­го порів­ня­н­ня з інши­ми.

Мітки: , ,

Мав наго­ду сьо­го­дні на вла­сні вуха озна­йо­ми­ти­ся з нашим укра­їн­ським літе­ра­тур­ним аван­гар­дом. Був на кон­кур­сі «КОЛІР», орга­ні­зо­ва­ний гро­мад­ською орга­ні­за­ці­єю «Коло» за під­трим­ки видав­ни­цтва «Смо­ло­скип».

Вра­же­н­ня нео­дно­зна­чні.

Ну, по-пер­ше, плюс за те, що про­во­ди­ла­ся ця шту­ка у Киє­во-Моги­лян­ській ака­де­мії. По-дру­ге, мінус за те, що під­вал і холо­дно. По-тре­тє, веду­чо­му окре­мий при­віт і спа­си­бі за те, що він такий був :).

Тепер щодо само­го напов­не­н­ня. Кон­кур­сан­ти були людьми екс­тра­ор­ди­нар­ни­ми і нео­дно­зна­чни­ми. Окре­мі осо­би­сто­сті типу заде­кла­ро­ва­ної гра­фо­ман­ки чи дів­чи­ни з бага­тьма косі­чка­ми (вже виба­чай­те, імен якось не пам’ятаю) осо­би­сто мені у висту­пі спо­до­ба­ли­ся. Але були і такі, що явно пере­бор­щу­ва­ли з пафо­сом, та і шлі­фо­ва­на КВН­щи­на була явно ні до чого.

Про самі вір­ші – жах на 70%. Моє став­ле­н­ня до кро­ві, м’яса і матю­гів у літе­ра­ту­рі відо­ме. Крім того, умі­н­ня пода­ти це було при­су­тнім не в кожно­го, а москаль­ською мовою вза­га­лі уби­ли напо­вал.

Виснов­ки нев­ті­шні.

Із пози­тив­них момен­тів: чита­н­ня веду­чим гля­да­цьких рим на кон­курс «бурі­ме» (ржа­ли до німа­гу, але це вже нелі­те­ра­тур­но), висту­пи окре­мих авто­рів, чита­н­ня із залу (до речі, на мінус всьо­му – ті дві дів­чи­ни, які окрім ще мене чита­ли вір­ші із залу, вра­зи­ли мене біль­ше, аніж усі кон­кур­сан­ти разом взя­ті) і, зві­сно, гар­ні і розум­ні дів­ча­та в «изо­би­лии».

Із нега­тив­них момен­тів: занад­то попсо­вий аван­гард пере­ва­жно у всіх авто­рів, пока­зу­ха і КВН­щи­на, награ­ність, а в деяких осіб про­сто-напро­сто від­су­тність голо­су, москаль­щи­на, від­хи­ле­н­ня від тема­ти­ки і сти­лю кон­кур­са (ПРОЗА, а‑а-а‑а!!!!!), кро­ва­вість і м’ясистість текс­тів, нецен­зур­щи­на. Можли­во, суб’єктивний момент, але у біль­шо­сті кон­кур­сан­тів про­бле­ми з вимо­вою, так і хоті­ло­ся кри­кну­ти «к лого­пє­ду, б****!».

Для себе висно­вок: насту­пно­го разу швид­ше за все про­сто не йти­му, якщо кон­курс буде про­во­ди­ти­ся так само. Кра­ще вже на чита­н­ня Спіл­ки письмен­ни­ків.

АЛЕ: все ж таки окре­ме дякую деяким конкурсант(к)ам, які достой­но вигля­да­ли, а також бая­ні­сту, який на бая­ні грав «Матри­цю».

Мітки: , , , , ,