Мітки: сучукрліт

Про­слу­хав под­каст Кабі.нету з Любою Яким­чук. Жах. Вида­ва­ти гра­фо­ман­ство за футу­ризм — то тре­ба вмі­ти. Вида­ва­ти висо­ке за попсу — то тре­ба ТАК «вчи­ти­ся» спри­йма­ти. З таки­ми тем­па­ми… чорт… вона зустрі­ча­ла­ся зі шко­ля­ра­ми… гра­фо­ма­нів тре спир­ту­ва­ти. Ізо­лю­ва­ти від суспіль­ства, лишив­ши декіль­ка …

Суч. укр. літ. Read More »

Мітки: , ,

Мав наго­ду сьо­го­дні на вла­сні вуха озна­йо­ми­ти­ся з нашим укра­їн­ським літе­ра­тур­ним аван­гар­дом. Був на кон­кур­сі «КОЛІР», орга­ні­зо­ва­ний гро­мад­ською орга­ні­за­ці­єю «Коло» за під­трим­ки видав­ни­цтва «Смо­ло­скип». Вра­же­н­ня нео­дно­зна­чні. Ну, по-пер­ше, плюс за те, що про­во­ди­ла­ся ця шту­ка у Киє­­во-Моги­­ля­н­ській ака­де­мії. По-дру­­ге, мінус за те, …

Літе­ра­тур­ний аван­гард Read More »

Мітки: , , , , ,