Наре­шті дочи­тав «Нау­ка и чело­ве­че­ство 1971–1972». Дуже ціка­ва шту­ка, стат­ті напи­са­ні якраз уче­ни­ми, які із задо­во­ле­н­ням гото­ві роз­ка­зу­ва­ти про те, над чим вони самі пра­цю­ють. І тому про космос чита­ти так же ціка­во, як і про авто­ма­ти­за­цію в чор­ній металургії.

Ціка­во, чи є в «Букі­ні­сті» інші випуски.

З тегами: , ,

Дочи­тав кни­гу Інге­борг Фляй­шха­у­ер «Пакт. Гитлер, Ста­лин и ини­ци­а­ти­ва гер­ман­ской дипло­ма­тии. 1938–1939». 360 сто­рі­нок гли­бо­ко­го дослі­дже­н­ня, біль­ше сотні сто­рі­нок при­мі­ток із поси­ла­н­ня­ми. Оце я розу­мію — автентичність.

Гаря­че реко­мен­дую. ISBN 5–01-003212–0.

З тегами: , , ,

Дочи­тав ще одну кни­гу — «Л. И. Бре­жнев. Мате­ри­а­лы к био­гра­фии». Випад­ко­во на неї натра­пив на бло­ши­но­му рин­ку на Петрів­ці, забрав­ши, не роз­ду­му­ю­чи, чи то за 5, чи то за 10 грн. Кни­га випу­ще­на в 1991-му році, в ній зібра­на публі­ци­сти­ка про Лео­ні­да Іллі­ча автор­ства різних людей, як жур­на­лі­стів, так і дер­жав­них дія­чів того часу. Кни­га дуже кри­ти­чна, тому настир­ли­во реко­мен­ду­є­ться до про­чи­та­н­ня з метою більш пов­но­го роз­кри­т­тя епо­хи 1964–1982 рр. і осо­би­сто­сті того, хто був її очіль­ни­ком в СРСР.

ISBN 5–250-01721–5

З тегами: , , ,

Пере­гля­нув про­гра­му «Взгляд», яку випу­сти­ли в день мого наро­дже­н­ня — 29 вере­сня 1989 року. Гово­ри­ли про полі­ти­ку й еко­но­мі­ку, а що най­ці­ка­ві­ше — пита­н­ня гостям сту­дії ста­ви­ли студенти.

На жаль, це мало впли­ну­ло на те, що ста­ло­ся через три роки.

З тегами: , ,